• ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ/Government of Karnataka

ಯೋಜನೆವಾರು ವರದಿ 2010-2011 ರಿಂದ/Schemewise Report 2010-2011 Onwards


ಯೋಜನೆ/Schemeಶ್ರೇಣಿ/Seriesಗುರಿ/Targetಫ.ಆಯ್ಕೆ/Benf. Selectedಪೂರ್ಣ/Completedಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ/Unstartedತಳಪಾಯ/Foundationಗೋಡೆ/Lintelಛಾವಣಿ/Roof
ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2010-2011 1219925 859139 564571 7099 32199 14441 20141
ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2013-2014 112560 108722 86405 2145 5489 2606 2421
ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2015-2016 204247 197110 110799 27369 17758 16044 19055
ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2016-2017 190509 158751 14861 72428 37663 18429 12133
ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2017-2018 176888 32476 856 29349 1671 334 213
ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2013-2014 53800 51079 33869 6167 3572 2936 3055
ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2016-2017 32398 13423 124 9489 2732 722 284
ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2017-2018 88497 2303 0 2293 10 0 0
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ 2010-2011 14716 11101 8433 152 453 304 384
  ಒಟ್ಟು/Total 2093540 1434104 819918 156491 101547 55816 57686