ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

ಯೋಜನೆವಾರು ಎಂಪಿಕ್ ವರದಿ
Schemewise MPIC Report

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು/Completed Houses
Sl Noಜಿಲ್ಲೆ/Districtಯೋಜನೆ/Schemeಶ್ರೇಣಿ/Seriesಪ.ಜಾ ಪೂರ್ಣ/CSCಪ.ಪಂ ಪೂರ್ಣ/CSTಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರ್ಣ/CGENಅ.ಸಂ ಪೂರ್ಣ/CMinoಒಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ/Ctotal
1 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 1 0 0 0 1
2 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 1 1 4 0 6
3 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 54 12 0 0 66
4 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 386 20 0 0 406
5 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 1 0 1
6 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 0 0 1
7 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 261 0 261
8 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 89 9 119 0 217
9 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 6 0 6
10 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 99 8 135 0 242
11 Bagalkot Urban Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
12 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 2 2 12 0 16
13 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 439 0 439
14 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 0 0 10 0 10
15 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 165 49 0 0 214
16 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 1 0 0 0 1
17 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2013-2014 0 0 2 0 2
18 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 19 0 0 0 19
19 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
20 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 5 1 6
21 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 62 21 106 22 211
22 Bagalkot Basava Housing Scheme 2015-2016 194 72 306 48 620
23 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2015-2016 3 0 0 0 3
24 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 452 108 0 0 560
25 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
26 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 1 0 1
27 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 1 4 0 6
28 Bagalkot Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 1043 103 1146
29 Bagalkot PMAY(G) 2017-2018 81 61 177 7 326
30 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 2 0 0 0 2
31 Bagalkot IAY 2014-2015 23 16 14 2 55
32 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 5 0 0 0 5
33 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 606 51 657
34 Bagalkot PMAY(G)-Additional 2016-2017 54 44 135 24 257
35 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 22 2 24
36 Bagalkot IAY 2011-2012 3 1 2 2 8
37 Bagalkot PMAY(G) 2016-2017 115 49 61 57 282
38 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2015-2016 6 0 0 0 6
39 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 156 55 0 0 211
40 Bagalkot IAY 2015-2016 55 24 29 14 122
41 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 23 0 23
42 Bagalkot IAY 2011-2012 11 8 20 5 44
43 Bagalkot Basava Housing Scheme 2016-2017 300 95 794 115 1304
44 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 5 0 5
45 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 23 0 23
46 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2013-2014 2 0 0 0 2
47 Bagalkot Rural Ambedkar 2011-2012 -1 0 0 0 -1
48 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 1 0 1
49 Bagalkot IAY 2013-2014 18 9 3 5 35
50 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 415 166 0 0 581
51 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 2 0 2
52 Bagalkot IAY 2012-2013 4 2 8 1 15
53 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 0 2 0 4
54 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 56 18 140 26 240
55 Bagalkot Basava Housing Scheme 2010-2011 13 7 81 6 107
56 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 2 0 0 0 2
57 Bagalkot Basava Housing Scheme 2013-2014 18 6 20 0 44
58 Ballari IAY 2013-2014 32 34 3 7 76
59 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 607 498 0 0 1105
60 Ballari Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 20 1 21
61 Ballari Basava Housing Scheme 2010-2011 22 35 67 4 128
62 Ballari Basava Housing Scheme 2016-2017 274 247 578 99 1198
63 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 51 20 1 0 72
64 Ballari PMAY(G)-Additional 2016-2017 92 99 32 33 256
65 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 1 1 0 2
66 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
67 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 1 0 1
68 Ballari PMAY(G) 2016-2017 288 211 74 81 654
69 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 0 0 0 2
70 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 14 0 0 0 14
71 Ballari Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 59 16 147 15 237
72 Ballari IAY 2011-2012 11 6 6 0 23
73 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 3 1 1 0 5
74 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 2 0 0 0 2
75 Ballari IAY 2014-2015 64 93 13 8 178
76 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 30 21 0 0 51
77 Ballari Special Development Plan 2010-2011 0 1 1 0 2
78 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 0 0 0 1
79 Ballari Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 297 21 318
80 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 1 1 2
81 Ballari IAY 2015-2016 95 136 17 12 260
82 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 4 0 0 0 4
83 Ballari Basava Housing Scheme 2013-2014 14 3 16 0 33
84 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 283 211 0 0 494
85 Ballari Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 21 8 30 9 68
86 Ballari Basava Housing Scheme 2015-2016 172 56 297 60 585
87 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 20 6 0 0 26
88 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 139 76 0 0 215
89 Ballari PMAY(G) 2017-2018 81 135 133 33 382
90 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 0 1 0 0 1
91 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
92 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 277 158 50 0 485
93 Ballari IAY 2012-2013 16 8 8 10 42
94 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 4 0 0 0 4
95 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 2 0 0 0 2
96 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 34 14 37 0 85
97 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 3 0 0 4
98 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2013-2014 3 1 1 0 5
99 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 1 0 1
100 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 40 38 0 0 78
101 Ballari Urban Special Housing Schemes 2014-2015 0 1 0 0 1
102 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 191 195 0 0 386
103 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 0 0 1
104 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 1 0 1
105 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 2 0 0 0 2
106 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 181 0 181
107 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 1 0 1
108 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 2 0 2
109 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 2 2 2 0 6
110 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 130 77 0 0 207
111 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 -3 -1 -1 0 -5
112 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 2 0 6 0 8
113 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 0 0 1 0 1
114 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 428 95 0 0 523
115 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 4 0 36 0 40
116 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 622 0 622
117 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 5 0 0 0 5
118 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 5 1 4 0 10
119 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 336 31 296 0 663
120 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 255 83 0 0 338
121 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 7 0 8
122 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 58 6 0 0 64
123 Belagavi Urban Special Housing Schemes 2015-2016 2 0 0 0 2
124 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 50 5 120 0 175
125 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2012-2013 1 0 0 0 1
126 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 1 0 3 0 4
127 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 7 0 7
128 Belagavi Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 2798 192 2990
129 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 119 0 119
130 Belagavi Urban Special Housing Schemes 2014-2015 1 0 0 0 1
131 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 2 1 9 0 12
132 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 9 0 9
133 Belagavi Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 6770 587 7357
134 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 0 0 0 1
135 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 10 3 14
136 Belagavi IAY 2011-2012 4 1 6 2 13
137 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 4 0 4
138 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 1158 835 0 0 1993
139 Belagavi Basava Housing Scheme 2010-2011 9 4 167 15 196
140 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 4 0 4
141 Belagavi PMAY(G) 2017-2018 271 256 1526 237 2290
142 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 4 0 4
143 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2013-2014 2 0 0 0 2
144 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 3 0 0 0 3
145 Belagavi PMAY(G)-Additional 2016-2017 182 154 894 372 1602
146 Belagavi IAY 2013-2014 24 12 7 12 55
147 Belagavi IAY 2011-2012 1 2 0 1 4
148 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 3 0 4
149 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 18 0 0 0 18
150 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 10 0 178 12 200
151 Belagavi Basava Housing Scheme 2016-2017 871 469 4070 679 6089
152 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 0 0 0 1
153 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 8 1 123 6 138
154 Belagavi Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 16 10 34 8 68
155 Belagavi Rural Ambedkar 2011-2012 0 1 0 0 1
156 Belagavi PMAY(G) 2016-2017 441 348 519 454 1762
157 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 16 0 0 0 16
158 Belagavi IAY 2015-2016 64 55 38 25 182
159 Belagavi Special Development Plan 2010-2011 0 0 1 0 1
160 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 3 0 54 2 59
161 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 48 2 415 44 509
162 Belagavi Rural Ambedkar 2010-2011 -1 0 0 0 -1
163 Belagavi IAY 2012-2013 16 6 23 9 54
164 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 5 68 0 75
165 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 462 286 0 0 748
166 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 18 0 18
167 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
168 Belagavi Basava Housing Scheme 2015-2016 220 95 380 102 797
169 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 1308 858 0 0 2166
170 Belagavi IAY 2014-2015 38 22 26 14 100
171 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2014-2015 3 0 42 2 47
172 Belagavi Basava Housing Scheme 2013-2014 23 8 37 1 69
173 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2010-2011 1 0 0 0 1
174 Belagavi Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 138 42 372 69 621
175 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2010-2011 30 5 51 2 88
176 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 6 0 0 0 6
177 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 37 0 37
178 Bengaluru Rural IAY 2013-2014 34 7 1 1 43
179 Bengaluru Rural PMAY(G) 2016-2017 72 8 13 5 98
180 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 2 0 2
181 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 45 10 84 7 146
182 Bengaluru Rural Rural Ambedkar 2011-2012 5 0 0 0 5
183 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 2 18 0 22
184 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2015-2016 7 0 0 0 7
185 Bengaluru Rural PMAY(G)-Additional 2016-2017 19 3 11 0 33
186 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 477 20 497
187 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 1 0 2
188 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 18 0 18
189 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 223 47 0 0 270
190 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2014-2015 35 4 49 1 89
191 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2013-2014 18 0 8 0 26
192 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 12 0 12
193 Bengaluru Rural IAY 2012-2013 0 0 2 0 2
194 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 495 131 0 0 626
195 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 29 6 0 0 35
196 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 2 0 2
197 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 13 1 11 0 25
198 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2010-2011 0 0 2 0 2
199 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 1 0 2
200 Bengaluru Rural IAY 2011-2012 2 2 2 0 6
201 Bengaluru Rural IAY 2014-2015 35 10 7 4 56
202 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 17 1 7 0 25
203 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2015-2016 74 16 84 10 184
204 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 13 1 36 0 50
205 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2016-2017 104 15 102 22 243
206 Bengaluru Rural IAY 2015-2016 45 17 11 3 76
207 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 0 9 0 11
208 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 93 13 0 0 106
209 Bengaluru Rural PMAY(G) 2017-2018 6 3 15 0 24
210 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 1397 128 1525
211 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 0 0 1
212 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2014-2015 13 1 33 1 48
213 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 155 0 155
214 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 163 0 163
215 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 88 29 0 0 117
216 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 27 11 0 0 38
217 Bengaluru Rural Urban Special Housing Schemes 2015-2016 2 0 0 0 2
218 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 139 0 139
219 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 6 0 7
220 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 1 1 2 0 4
221 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 21 0 5 0 26
222 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 29 12 0 0 41
223 Bengaluru Urban Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 2 0 1 0 3
224 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 36 2 0 0 38
225 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 2 0 0 0 2
226 Bengaluru Urban Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 32 0 32
227 Bengaluru Urban Rural Ambedkar 2010-2011 -3 0 0 0 -3
228 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 320 53 0 0 373
229 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 8 3 15 3 29
230 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2015-2016 50 9 80 22 161
231 Bengaluru Urban IAY 2011-2012 0 0 1 0 1
232 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 171 4 175
233 Bengaluru Urban IAY 2013-2014 10 1 1 0 12
234 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 6 3 4 0 13
235 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2010-2011 15 3 18 1 37
236 Bengaluru Urban IAY 2014-2015 23 7 8 0 38
237 Bengaluru Urban Rural Special Housing Schemes 2015-2016 2 0 0 0 2
238 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2016-2017 122 10 225 57 414
239 Bengaluru Urban Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 5 0 0 0 5
240 Bengaluru Urban PMAY(G) 2016-2017 9 0 5 1 15
241 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 148 16 0 0 164
242 Bengaluru Urban IAY 2012-2013 1 0 4 0 5
243 Bengaluru Urban IAY 2015-2016 31 4 5 1 41
244 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2013-2014 9 0 8 0 17
245 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 1054 81 1135
246 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 162 8 0 0 170
247 Bengaluru Urban Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 1 0 0 1
248 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 5 0 9 2 16
249 Bidar Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 566 76 642
250 Bidar Rural Special Housing Schemes 2012-2013 0 0 7 0 7
251 Bidar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 870 457 0 0 1327
252 Bidar Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
253 Bidar Basava Housing Scheme 2015-2016 236 80 378 72 766
254 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 0 0 1
255 Bidar IAY 2015-2016 127 117 22 70 336
256 Bidar Rural Ambedkar 2011-2012 1 0 0 0 1
257 Bidar Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 13 4 11 4 32
258 Bidar Rural Ambedkar 2010-2011 0 1 0 0 1
259 Bidar Special Development Plan 2010-2011 0 1 0 0 1
260 Bidar Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 8 2 16 0 26
261 Bidar Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2013-2014 2 0 2 0 4
262 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 2 0 2
263 Bidar IAY 2012-2013 4 4 6 3 17
264 Bidar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 309 33 0 0 342
265 Bidar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 846 301 0 0 1147
266 Bidar IAY 2014-2015 45 61 6 31 143
267 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 1 0 1
268 Bidar Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 55 25 77 19 176
269 Bidar Basava Housing Scheme 2013-2014 13 5 20 2 40
270 Bidar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 353 173 0 0 526
271 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 2 0 2
272 Bidar PMAY(G) 2017-2018 123 78 23 71 295
273 Bidar Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 28 0 28
274 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 3 0 3
275 Bidar PMAY(G) 2016-2017 149 53 37 98 337
276 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 3 </