ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

ಯೋಜನೆವಾರು ಎಂಪಿಕ್ ವರದಿ
Schemewise MPIC Report

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು/Completed Houses
Sl Noಜಿಲ್ಲೆ/Districtಯೋಜನೆ/Schemeಶ್ರೇಣಿ/Seriesಪ.ಜಾ ಪೂರ್ಣ/CSCಪ.ಪಂ ಪೂರ್ಣ/CSTಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರ್ಣ/CGENಅ.ಸಂ ಪೂರ್ಣ/CMinoಒಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ/Ctotal
1 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 434 22 0 0 456
2 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 1 0 1
3 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 0 0 1
4 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 460 0 460
5 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 2 0 0 0 2
6 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 295 0 295
7 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 0 0 10 0 10
8 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 172 49 0 0 221
9 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 92 9 124 0 225
10 Bagalkot Urban Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
11 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2013-2014 0 0 2 0 2
12 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 1 1 4 0 6
13 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 1 0 0 0 1
14 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 7 0 7
15 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 56 12 0 0 68
16 Bagalkot PMAY(G) 2017-2018 92 69 190 10 361
17 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 3 0 0 0 3
18 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 167 57 0 0 224
19 Bagalkot IAY 2015-2016 57 27 30 14 128
20 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 23 0 23
21 Bagalkot IAY 2011-2012 11 8 21 5 45
22 Bagalkot Basava Housing Scheme 2016-2017 312 96 845 124 1377
23 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 5 0 5
24 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 24 0 24
25 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2013-2014 2 0 0 0 2
26 Bagalkot IAY 2014-2015 24 16 14 2 56
27 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 5 0 0 0 5
28 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 1 0 1
29 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 810 61 871
30 Bagalkot PMAY(G)-Additional 2016-2017 58 48 143 27 276
31 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 34 3 38
32 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2015-2016 3 0 0 0 3
33 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 529 132 0 0 661
34 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
35 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 1 0 1
36 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 104 8 137 0 249
37 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 1 2 12 0 15
38 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 21 0 0 0 21
39 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
40 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 6 1 7
41 Bagalkot Rural Ambedkar 2011-2012 -1 0 0 0 -1
42 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 1 0 1
43 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2010-2011 -1 0 0 0 -1
44 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 62 23 117 22 224
45 Bagalkot Basava Housing Scheme 2015-2016 206 73 328 51 658
46 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 1 4 0 6
47 Bagalkot Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 1173 116 1289
48 Bagalkot IAY 2012-2013 5 3 8 1 17
49 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 0 3 0 5
50 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 62 20 152 27 261
51 Bagalkot Basava Housing Scheme 2010-2011 15 8 89 6 118
52 Bagalkot IAY 2013-2014 20 10 3 5 38
53 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 439 169 0 0 608
54 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 2 0 2
55 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 2 0 0 0 2
56 Bagalkot Basava Housing Scheme 2013-2014 19 7 22 0 48
57 Bagalkot IAY 2011-2012 3 1 3 2 9
58 Bagalkot PMAY(G) 2016-2017 121 51 63 59 294
59 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2015-2016 6 0 0 0 6
60 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 1 0 1
61 Ballari IAY 2013-2014 37 40 3 7 87
62 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 649 529 0 0 1178
63 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 0 0 0 1
64 Ballari Special Development Plan 2010-2011 0 1 3 0 4
65 Ballari Basava Housing Scheme 2016-2017 302 268 621 106 1297
66 Ballari Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 62 2 64
67 Ballari PMAY(G)-Additional 2016-2017 95 115 33 35 278
68 Ballari IAY 2011-2012 12 6 8 0 26
69 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 4 1 1 0 6
70 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 3 0 0 0 3
71 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 31 23 0 0 54
72 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 4 0 0 0 4
73 Ballari Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 364 27 391
74 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 0 0 0 2
75 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 14 0 0 0 14
76 Ballari IAY 2015-2016 103 146 19 12 280
77 Ballari Basava Housing Scheme 2015-2016 191 60 325 62 638
78 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 22 7 0 0 29
79 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 188 95 0 0 283
80 Ballari IAY 2014-2015 69 102 13 11 195
81 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 0 1 0 0 1
82 Ballari PMAY(G) 2017-2018 91 154 151 43 439
83 Ballari Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 21 8 32 9 70
84 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 2 1 3
85 Ballari PMAY(G) 2016-2017 310 222 76 84 692
86 Ballari IAY 2012-2013 17 9 9 10 45
87 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 4 0 0 0 4
88 Ballari Rural Special Housing Schemes 2013-2014 1 0 0 0 1
89 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 288 167 55 0 510
90 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 2 0 0 0 2
91 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 202 203 0 0 405
92 Ballari Basava Housing Scheme 2013-2014 17 3 17 0 37
93 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 306 223 0 0 529
94 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 1 1 0 2
95 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
96 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 2 0 2
97 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 57 22 1 0 80
98 Ballari Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 64 17 160 16 257
99 Ballari Basava Housing Scheme 2010-2011 30 40 73 4 147
100 Ballari Urban Special Housing Schemes 2014-2015 0 1 0 0 1
101 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
102 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 12 0 12
103 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 0 0 1
104 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 1 0 1
105 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 72 84 0 0 156
106 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 207 0 207
107 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 1 0 1
108 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 36 15 37 0 88
109 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 3 0 0 4
110 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 -3 -1 -1 0 -5
111 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 2 0 0 0 2
112 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2013-2014 3 1 1 0 5
113 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 142 82 0 0 224
114 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 2 0 2
115 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 2 2 2 0 6
116 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 685 0 685
117 Belagavi Urban Special Housing Schemes 2015-2016 2 0 0 0 2
118 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2012-2013 1 0 0 0 1
119 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 4 0 42 0 46
120 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 5 0 0 0 5
121 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 139 0 139
122 Belagavi Urban Special Housing Schemes 2014-2015 1 0 0 0 1
123 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 1 0 1
124 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 78 6 0 0 84
125 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 2 0 7 0 9
126 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 368 32 309 0 709
127 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 0 0 2 0 2
128 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 479 121 0 0 600
129 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 5 1 4 0 10
130 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 2 1 9 0 12
131 Belagavi Basava Housing Scheme 2015-2016 231 96 397 109 833
132 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
133 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 19 0 19
134 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 49 2 433 46 530
135 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2013-2014 2 0 0 0 2
136 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 1482 978 0 0 2460
137 Belagavi IAY 2014-2015 42 22 28 14 106
138 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2014-2015 3 0 44 2 49
139 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2010-2011 1 0 0 0 1
140 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 271 88 0 0 359
141 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 52 6 130 0 188
142 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 8 0 9
143 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 1 0 3 0 4
144 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 476 295 0 0 771
145 Belagavi IAY 2012-2013 16 6 23 9 54
146 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 7 0 7
147 Belagavi Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 3310 222 3532
148 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 4 0 4
149 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 4 0 4
150 Belagavi PMAY(G) 2017-2018 295 284 1666 249 2494
151 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 5 75 0 82
152 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 3 0 58 2 63
153 Belagavi IAY 2013-2014 26 13 7 12 58
154 Belagavi Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 16 10 36 8 70
155 Belagavi Rural Ambedkar 2011-2012 0 1 0 0 1
156 Belagavi Rural Ambedkar 2010-2011 -1 0 0 0 -1
157 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 12 3 16
158 Belagavi IAY 2011-2012 4 2 6 2 14
159 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 10 1 11
160 Belagavi Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 7311 635 7946
161 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 3 0 4
162 Belagavi Basava Housing Scheme 2010-2011 9 4 178 16 208
163 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 0 0 0 1
164 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 1212 879 0 0 2091
165 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 5 0 5
166 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 4 0 0 0 4
167 Belagavi IAY 2015-2016 65 60 42 26 193
168 Belagavi Special Development Plan 2010-2011 0 0 1 0 1
169 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 19 0 0 0 19
170 Belagavi PMAY(G)-Additional 2016-2017 187 162 946 385 1680
171 Belagavi Basava Housing Scheme 2013-2014 24 9 38 1 72
172 Belagavi Basava Housing Scheme 2016-2017 912 490 4267 716 6385
173 Belagavi IAY 2011-2012 1 2 0 1 4
174 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 10 0 211 15 236
175 Belagavi Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 143 45 398 75 661
176 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 0 0 0 1
177 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 9 1 128 6 144
178 Belagavi PMAY(G) 2016-2017 457 363 546 485 1851
179 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 17 0 0 0 17
180 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2014-2015 37 4 54 1 96
181 Bengaluru Rural IAY 2013-2014 36 8 1 1 46
182 Bengaluru Rural IAY 2014-2015 37 11 7 4 59
183 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 18 1 7 1 27
184 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2015-2016 79 17 90 11 197
185 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 39 0 39
186 Bengaluru Rural IAY 2011-2012 2 2 2 0 6
187 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 47 10 85 7 149
188 Bengaluru Rural Rural Ambedkar 2011-2012 5 0 0 0 5
189 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 2 18 0 22
190 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2010-2011 32 5 52 2 91
191 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 96 13 0 0 109
192 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 1 0 2
193 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 2 0 2
194 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 3 0 9 0 12
195 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2016-2017 108 17 108 22 255
196 Bengaluru Rural IAY 2015-2016 47 18 11 3 79
197 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2014-2015 14 1 35 1 51
198 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 164 0 164
199 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2015-2016 7 0 0 0 7
200 Bengaluru Rural PMAY(G)-Additional 2016-2017 23 3 11 0 37
201 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 1468 136 1604
202 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 2 0 0 0 2
203 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2010-2011 0 0 2 0 2
204 Bengaluru Rural PMAY(G) 2017-2018 7 4 16 0 27
205 Bengaluru Rural Urban Special Housing Schemes 2015-2016 2 0 0 0 2
206 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 30 11 0 0 41
207 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 14 1 12 0 27
208 Bengaluru Rural PMAY(G) 2016-2017 75 9 14 7 105
209 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 7 0 0 0 7
210 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 20 0 20
211 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 13 1 40 0 54
212 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 236 49 0 0 285
213 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 564 24 588
214 Bengaluru Rural IAY 2012-2013 2 0 2 0 4
215 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 1 0 2
216 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2013-2014 19 0 8 0 27
217 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 12 0 12
218 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 555 143 0 0 698
219 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 35 6 0 0 41
220 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 176 0 176
221 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 23 0 5 0 28
222 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 92 29 0 0 121
223 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 3 0 3
224 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 2 1 3 0 6
225 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 166 0 166
226 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 6 0 7
227 Bengaluru Urban Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 2 0 1 0 3
228 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 37 2 0 0 39
229 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 3 0 0 0 3
230 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 29 12 0 0 41
231 Bengaluru Urban Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 5 0 0 0 5
232 Bengaluru Urban PMAY(G) 2016-2017 10 0 5 1 16
233 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 175 4 179
234 Bengaluru Urban IAY 2011-2012 0 0 1 0 1
235 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 8 3 16 3 30
236 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2016-2017 129 11 231 64 435
237 Bengaluru Urban Rural Special Housing Schemes 2015-2016 4 0 0 0 4
238 Bengaluru Urban Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 40 0 40
239 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 342 56 0 0 398
240 Bengaluru Urban IAY 2013-2014 11 1 1 0 13
241 Bengaluru Urban Rural Ambedkar 2010-2011 -3 0 0 0 -3
242 Bengaluru Urban IAY 2012-2013 1 0 4 0 5
243 Bengaluru Urban IAY 2015-2016 31 4 5 1 41
244 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2013-2014 9 0 8 0 17
245 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 6 3 4 0 13
246 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2010-2011 15 3 19 1 38
247 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 152 17 0 0 169
248 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 1106 81 1187
249 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 165 8 0 0 173
250 Bengaluru Urban Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 1 0 0 1
251 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2015-2016 53 9 84 23 169
252 Bengaluru Urban IAY 2014-2015 24 7 8 0 39
253 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 0 0 1
254 Bidar IAY 2014-2015 51 68 7 33 159
255 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 2 0 2
256 Bidar Rural Special Housing Schemes 2015-2016 11 0 0 0 11
257 Bidar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 1190 455 0 0 1645
258 Bidar Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 65 27 87 21 200
259 Bidar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 374 184 0 0 558
260 Bidar Basava Housing Scheme 2013-2014 15 6 22 2 45
261 Bidar Basava Housing Scheme 2015-2016 255 84 397 78 814
262 Bidar Basava Housing Scheme 2010-2011 22 10 28 6 66
263 Bidar IAY 2013-2014 21 21 3 14 59
264 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 5 0 5
265 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 2 0 2
266 Bidar PMAY(G) 2016-2017 154 56 41 101 352
267 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 3 6 0 0 9
268 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 15 0 0 0 15
269 Bidar Basava Housing Scheme 2016-2017 670 313 831 145 1959
270 Bidar Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 502 53 555
271 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 2 0 2
272 Bidar Rural Special Housing Schemes 2014-2015