• ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ/Government of Karnataka

ಯೋಜನೆವಾರು ಎಂಪಿಕ್ ವರದಿ
Schemewise MPIC Report

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು/Completed Houses
Sl Noಜಿಲ್ಲೆ/Districtಯೋಜನೆ/Schemeಶ್ರೇಣಿ/Seriesಪ.ಜಾ ಪೂರ್ಣ/CSCಪ.ಪಂ ಪೂರ್ಣ/CSTಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರ್ಣ/CGENಅ.ಸಂ ಪೂರ್ಣ/CMinoಒಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ/Ctotal
1 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 156 17 0 0 173
2 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 1 0 0 0 1
3 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 0 0 15 0 15
4 Bagalkot Flood Affected-Urban 2022-2023 3 1 43 0 47
5 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2013-2014 1 0 1 0 2
6 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 1 0 1
7 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2018-2019 4 0 27 0 31
8 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2019-2020 73 14 1074 0 1161
9 Bagalkot Flood Affected-Urban 2021-2022 0 0 3 0 3
10 Bagalkot SC Nomadic Communities Development Housing Scheme -Urban (Ambedkar Corp.) 2021-2022 1 0 0 0 1
11 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 19 0 19
12 Bagalkot Urban Special Housing Schemes 2014-2015 0 1 4 0 5
13 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 274 0 274
14 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 0 0 1
15 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 3 2 16 0 21
16 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 92 2 85 0 179
17 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 86 3 106 0 195
18 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 45 0 45
19 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2018-2019 0 0 22 0 22
20 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2020-2021 1 0 0 0 1
21 Bagalkot Basava Housing Scheme 2021-2022 0 0 2233 255 2488
22 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 6 0 0 0 6
23 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2015-2016 17 0 0 0 17
24 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 63 24 137 26 250
25 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 1 0 1
26 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 5 0 0 0 5
27 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2015-2016 4 0 0 0 4
28 Bagalkot Flood Affected-Rural 2020-2021 88 3 833 26 950
29 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2013-2014 2 0 0 0 2
30 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2021-2022 0 0 46 3 49
31 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 522 179 0 0 701
32 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2020-2021 0 0 17 0 17
33 Bagalkot Flood Affected-Rural 2019-2020 453 60 3317 310 4140
34 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2018-2019 0 0 9 1 10
35 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 0 0 1 3
36 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 22 6 28
37 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2016-2017 24 0 15 0 39
38 Bagalkot Flood Affected-Urban 2019-2020 12 0 216 0 228
39 Bagalkot Urban Special Housing Schemes 2010-2011 -44 -14 -2 0 -60
40 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2021-2022 18 1 289 0 308
41 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2021-2022 0 0 309 0 309
42 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 0 0 1
43 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2020-2021 0 1 32 0 33
44 Bagalkot Urban Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
45 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban-Additional 2021-2022 29 11 0 0 40
46 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 1 0 1
47 Bagalkot Flood Affected-Urban 2020-2021 18 0 200 0 218
48 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 -1 0 4 0 3
49 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 69 11 0 0 80
50 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 821 0 821
51 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2021-2022 102 30 0 0 132
52 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2017-2018 28 2 401 0 431
53 Bagalkot PMAY(G)-Additional 2016-2017 49 17 65 18 149
54 Bagalkot PMAY(G) 2019-2020 8 1 329 3 341
55 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2020-2021 1 0 0 0 1
56 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 1 0 1
57 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 1 0 0 1
58 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 4106 210 4316
59 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 9 1 28 0 38
60 Bagalkot Basava Housing Scheme 2013-2014 42 15 55 2 114
61 Bagalkot PMAY(G) 2016-2017 82 39 56 32 209
62 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2010-2011 -97 0 0 -1 -98
63 Bagalkot IAY 2011-2012 13 6 32 3 54
64 Bagalkot Basava Housing Scheme 2010-2011 28 22 179 9 238
65 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2010-2011 0 0 0 -2 -2
66 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 0 5 0 6
67 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 98 29 167 30 324
68 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2018-2019 9 0 0 0 9
69 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 21 0 192 31 244
70 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 1699 561 0 0 2260
71 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2018-2019 2 0 0 0 2
72 Bagalkot IAY 2014-2015 33 21 17 9 80
73 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2021-2022 513 184 0 0 697
74 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 4 0 4
75 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2021-2022 0 0 507 0 507
76 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 360 42 0 0 402
77 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 6 0 6
78 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 2 0 0 0 2
79 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural-Additional 2021-2022 5 2 0 0 7
80 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 215 81 0 0 296
81 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 30 0 0 0 30
82 Bagalkot Flood Affected-Rural 2021-2022 4 1 64 2 71
83 Bagalkot IAY 2011-2012 2 3 6 2 13
84 Bagalkot Basava Housing Scheme 2015-2016 228 86 388 65 767
85 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 2 0 2
86 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 3 0 31 0 34
87 Bagalkot SC Nomadic Communities Development Housing Scheme -Rural (Ambedkar Corp.) 2021-2022 6 0 0 0 6
88 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2020-2021 0 0 9 0 9
89 Bagalkot IAY 2012-2013 7 5 4 3 19
90 Bagalkot Flood Affected-Rural 2022-2023 2 0 75 1 78
91 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 4 0 0 0 4
92 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2020-2021 2 0 0 0 2
93 Bagalkot PMAY(G) 2017-2018 85 77 161 20 343
94 Bagalkot Basava Housing Scheme 2016-2017 300 77 652 134 1163
95 Bagalkot IAY 2015-2016 62 44 41 15 162
96 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 19 0 0 0 19
97 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2020-2021 59 0 0 0 59
98 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
99 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2020-2021 0 0 1 0 1
100 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 8 0 0 0 8
101 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2021-2022 1 0 0 0 1
102 Bagalkot Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 2324 227 2551
103 Bagalkot IAY 2013-2014 30 11 4 3 48
104 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 -1 0 -1
105 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 -3 0 -6 -2 -11
106 Ballari Rural Ashraya