ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

ಯೋಜನೆವಾರು ಎಂಪಿಕ್ ವರದಿ
Schemewise MPIC Report

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು/Completed Houses
Sl Noಜಿಲ್ಲೆ/Districtಯೋಜನೆ/Schemeಶ್ರೇಣಿ/Seriesಪ.ಜಾ ಪೂರ್ಣ/CSCಪ.ಪಂ ಪೂರ್ಣ/CSTಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರ್ಣ/CGENಅ.ಸಂ ಪೂರ್ಣ/CMinoಒಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ/Ctotal
1 Bagalkot Flood Affected-2019-Urban 2019-2020 2 0 24 0 26
2 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 194 18 0 0 212
3 Bagalkot Urban Special Housing Schemes 2014-2015 0 1 0 0 1
4 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 317 0 317
5 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 24 0 24
6 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 27 1 35 0 63
7 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 -1 0 2 0 1
8 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 155 0 155
9 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 0 0 3 0 3
10 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 55 7 0 0 62
11 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 36 2 34 0 72
12 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 23 2 0 0 25
13 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2017-2018 1 2 5 0 8
14 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 5 0 0 0 5
15 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 2 1 15 0 18
16 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 2 0 0 0 2
17 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
18 Bagalkot Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 891 79 970
19 Bagalkot IAY 2013-2014 5 3 2 1 11
20 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 144 39 0 0 183
21 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 12 2 14
22 Bagalkot PMAY(G) 2017-2018 38 38 72 10 158
23 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 56 23 0 0 79
24 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 5 0 0 0 5
25 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 2 0 2
26 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 6 0 67 5 78
27 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 1552 73 1625
28 Bagalkot PMAY(G) 2019-2020 0 0 15 1 16
29 Bagalkot PMAY(G)-Additional 2016-2017 18 4 28 10 60
30 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 0 0 0 1
31 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2010-2011 -1 0 0 0 -1
32 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 13 7 33 4 57
33 Bagalkot Basava Housing Scheme 2015-2016 55 17 97 15 184
34 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
35 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 557 149 0 0 706
36 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 23 5 64 7 99
37 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 0 0 1
38 Bagalkot IAY 2012-2013 3 1 2 0 6
39 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 2 0 2
40 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 5 0 0 0 5
41 Bagalkot Basava Housing Scheme 2013-2014 5 3 10 1 19
42 Bagalkot Basava Housing Scheme 2010-2011 4 2 32 2 40
43 Bagalkot IAY 2011-2012 0 0 0 1 1
44 Bagalkot PMAY(G) 2016-2017 22 13 23 10 68
45 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2015-2016 5 0 0 0 5
46 Bagalkot IAY 2015-2016 15 17 14 7 53
47 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 9 0 9
48 Bagalkot IAY 2011-2012 2 0 11 1 14
49 Bagalkot Basava Housing Scheme 2016-2017 80 28 212 43 363
50 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 2 0 2
51 Bagalkot Flood Affected-2019-Rural 2019-2020 178 8 1033 139 1358
52 Bagalkot IAY 2014-2015 7 6 3 1 17
53 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 642 448 0 0 1090
54 Ballari PMAY(G)-Additional 2016-2017 39 55 11 11 116
55 Ballari PMAY(G) 2019-2020 0 0 3 0 3
56 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 4 1 0 0 5
57 Ballari Basava Housing Scheme 2013-2014 11 1 11 0 23
58 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 137 101 0 0 238
59 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 2 0 2
60 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 3 0 0 0 3
61 Ballari Basava Housing Scheme 2015-2016 90 29 159 18 296
62 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 10 2 0 0 12
63 Ballari Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 43 14 130 13 200
64 Ballari Basava Housing Scheme 2010-2011 25 21 35 2 83
65 Ballari Rural Special Housing Schemes 2008-2009 0 0 -2 0 -2
66 Ballari Rural Ambedkar 2011-2012 -1 0 0 0 -1
67 Ballari IAY 2011-2012 3 2 2 2 9
68 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 0 0 0 1
69 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
70 Ballari Rural Ashraya 2006-2007 -659 -472 -1026 0 -2157
71 Ballari Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 11 2 13 1 27
72 Ballari IAY 2012-2013 8 9 3 1 21
73 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 7 0 0 0 7
74 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 17 0 17
75 Ballari Rural Special Housing Schemes 2013-2014 1 0 0 0 1
76 Ballari Rural Special Housing Schemes 2006-2007 0 0 2 0 2
77 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
78 Ballari Special Development Plan 2010-2011 0 0 2 0 2
79 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 2 0 2
80 Ballari Rural Ashraya 2005-2006 -423 -297 -667 0 -1387
81 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 13 0 13
82 Ballari IAY 2015-2016 51 69 13 6 139
83 Ballari Rural Ambedkar 2005-2006 -48 0 0 0 -48
84 Ballari Basava Housing Scheme 2016-2017 244 177 391 69 881
85 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 326 226 0 0 552
86 Ballari IAY 2013-2014 11 33 0 3 47
87 Ballari Rural Ambedkar 2007-2008 -133 -49 0 0 -182
88 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 9 7 0 0 16
89 Ballari Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 1258 84 1342
90 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 6 0 0 0 6
91 Ballari Rural Ashraya 2008-2009 -366 -261 -525 0 -1152
92 Ballari Rural Special Housing Schemes 2006-2007 -6 -5 -9 0 -20
93 Ballari PMAY(G) 2017-2018 112 125 119 32 388
94 Ballari Flood Affected-2019-Rural 2019-2020 3 2 7 2 14
95 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 22 5 1 0 28
96 Ballari Basava Housing Scheme 2018-2019 0 0 4 0 4
97 Ballari Rural Special Housing Schemes 2013-2014 0 0 4 0 4
98 Ballari IAY 2014-2015 39 55 9 6 109
99 Ballari Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 1112 41 1153
100 Ballari Rural Ambedkar 2009-2010 -51 -43 0 0 -94
101 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 1 0 0 2
102 Ballari Rural Special Housing Schemes 2006-2007 -31 -13 0 0 -44
103 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 3 0 3
104 Ballari Rural Ambedkar 2008-2009 -68 -37 0 0 -105
105 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 6 0 0 0 6
106 Ballari PMAY(G) 2016-2017 139 88 19 28 274
107 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
108 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 77 71 0 0 148
109 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 73 57 14 0 144
110 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 12 2 -7 0 7
111 Ballari PMAY(U) GOI Fund 2017-2018 0 0 30 0 30
112 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 256 0 256
113 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 1 0 1
114 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 -1 0 0 0 -1
115 Ballari Urban Ashraya 2005-2006 -16 -101 -98 0 -215
116 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 191 0 191
117 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 1 0 1
118 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2013-2014 3 0 2 0 5
119 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 200 206 0 0 406
120 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 1 0 1
121 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 49 37 0 0 86
122 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 1 0 1
123 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 0 0 1 0 1
124 Ballari Urban Special Housing Schemes 2010-2011 -2 0 0 0 -2
125 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 1 0 1
126 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 227 0 227
127 Belagavi Urban Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
128 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 1 0 25 0 26
129 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 0 0 1
130 Belagavi Urban Special Housing Schemes 2015-2016 2 0 0 0 2
131 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 95 2 0 0 97
132 Belagavi Urban Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
133 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 3 0 3
134 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 0 0 9 0 9
135 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 131 69 0 0 200
136 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 465 0 465
137 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 1 0 0 0 1
138 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 13 5 21 0 39
139 Belagavi PMAY(U) GOI Fund 2017-2018 0 0 52 0 52
140 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 1 0 2
141 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 0 0 2 0 2
142 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 0 0 1 0 1
143 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 47 17 0 0 64
144 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 64 9 67 0 140
145 Belagavi Flood Affected-2019-Urban 2019-2020 3 0 95 0 98
146 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 12 0 13
147 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 120 55 0 0 175
148 Belagavi IAY 2012-2013 3 1 7 3 14
149 Belagavi Flood Affected-2019-Rural 2019-2020 112 135 918 133 1298
150 Belagavi Special Development Plan 2010-2011 0 0 1 0 1
151 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 2 11 0 14
152 Belagavi Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 3 2 5 0 10
153 Belagavi Rural Ambedkar 2011-2012 -1 -3 0 0 -4
154 Belagavi Rural Ambedkar 2010-2011 -13 -4 0 0 -17
155 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 4 0 4
156 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 10 1 92 5 108
157 Belagavi Basava Housing Scheme 2016-2017 275 153 1068 174 1670
158 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 4 0 4
159 Belagavi Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 2893 235 3128
160 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
161 Belagavi IAY 2011-2012 1 1 5 2 9
162 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 0 16 3 20
163 Belagavi IAY 2013-2014 6 4 0 3 13
164 Belagavi Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 47 23 177 26 273
165 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 7 0 0 0 7
166 Belagavi Basava Housing Scheme 2013-2014 13 3 8 0 24
167 Belagavi PMAY(G)-Additional 2016-2017 32 80 184 47 343
168 Belagavi PMAY(G) 2016-2017 107 75 93 82 357
169 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 7 0 0 0 7
170 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 3 0 3
171 Belagavi Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 3417 156 3573
172 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 3 0 47 3 53
173 Belagavi PMAY(G) 2019-2020 2 1 82 0 85
174 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 0 0 0 2
175 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 3 0 490 17 510
176 Belagavi Basava Housing Scheme 2015-2016 60 28 86 25 199
177 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 2 0 0 0 2
178 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 969 597 0 0 1566
179 Belagavi IAY 2014-2015 7 9 10 5 31
180 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 22 1 23
181 Belagavi IAY 2015-2016 19 16 8 7 50
182 Belagavi PMAY(G) 2017-2018 86 129 641 65 921
183 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 366 209 0 0 575
184 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 8 0 8
185 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 1 0 1
186 Belagavi Basava Housing Scheme 2010-2011 6 0 41 5 53
187 Bengaluru Rural IAY 2011-2012 2 0 2 0 4
188 Bengaluru Rural IAY 2014-2015 10 3 1 0 14
189 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2015-2016 0 1 0 0 1
190 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 293 62 0 0 355
191 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 4 2 8 0 14
192 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2018-2019 0 0 2 0 2
193 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2014-2015 14 1 19 0 34
194 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2018-2019 0 0 9 1 10
195 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 3 0 3 2 8
196 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2015-2016 23 3 25 5 56
197 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2010-2011 4 0 12 0 16
198 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 25 1 0 0 26
199 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 5 0 5
200 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 0 3 0 4
201 Bengaluru Rural IAY 2012-2013 2 0 1 0 3
202 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 1 1 0 2
203 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 16 4 17 4 41
204 Bengaluru Rural IAY 2013-2014 5 2 1 0 8
205 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 41 0 41
206 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 2 12 0 15
207 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2013-2014 5 5 6 0 16
208 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 36 0 36
209 Bengaluru Rural PMAY(G) 2017-2018 2 3 5 0 10
210 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 321 37 358
211 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 2 0 0 0 2
212 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 8 0 8
213 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 3 0 0 0 3
214 Bengaluru Rural IAY 2015-2016 13 8 2 1 24
215 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2016-2017 21 7 27 7 62
216 Bengaluru Rural PMAY(G)-Additional 2016-2017 7 3 6 0 16
217 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 424 22 446
218 Bengaluru Rural PMAY(G) 2016-2017 16 1 1 0 18
219 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 7 0 7
220 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2015-2016 2 0 0 0 2
221 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 61 21 0 0 82
222 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 33 9 0 0 42
223 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 3 0 1 0 4
224 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 19 8 0 0 27
225 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 1 0 1
226 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 6 1 0 0 7
227 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 32 0 32
228 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 -2 0 0 0 -2
229 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 8 1 0 0 9
230 Bengaluru Rural PMAY(U) GOI Fund 2017-2018 2 1 88 0 91
231 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 1 0 1 0 2
232 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 112 0 112
233 Bengaluru Urban Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 0 0 2 0 2
234 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 12 1 0 0 13
235 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 3 0 0 0 3
236 Bengaluru Urban PMAY(U) GOI Fund 2017-2018 11 0 22 0 33
237 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 10 4 0 0 14
238 Bengaluru Urban Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 32 0 32
239 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 155 28 0 0 183
240 Bengaluru Urban IAY 2013-2014 3 0 0 0 3
241 Bengaluru Urban Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 0 0 1
242 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 353 20 373
243 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 51 1 0 0 52
244 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 28 1 29
245 Bengaluru Urban IAY 2011-2012 2 0 2 0 4
246 Bengaluru Urban Rural Ambedkar 2010-2011 -1 0 0 0 -1
247 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 2 0 1 1 4
248 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2018-2019 0 0 1 0 1
249 Bengaluru Urban IAY 2015-2016 8 0 3 1 12
250 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2013-2014 3 0 2 0 5
251 Bengaluru Urban IAY 2012-2013 1 0 0 0 1
252 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 38 3 0 0 41
253 Bengaluru Urban PMAY(G) 2016-2017 4 0 0 0 4
254 Bengaluru Urban Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 0 0 0 2
255 Bengaluru Urban Rural Ambedkar 2011-2012 6 0 0 0 6
256 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2015-2016 12 2 19 4 37
257 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 5 0 3 1 9
258 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2010-2011 3 0 7 0 10
259 Bengaluru Urban IAY 2014-2015 4 2 0 1 7
260 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2016-2017 29 2 49 22 102
261 Bengaluru Urban Rural Special Housing Schemes 2015-2016 3 0 0 0 3
262 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 2 0 0 2
263 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 25 0 0 0 25
264 Bidar Basava Housing Scheme 2016-2017 233 122 306 61 722
265 Bidar Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 1 2 10 0 13
266 Bidar Rural Ambedkar 2010-2011 -1 0 0 0 -1
267 Bidar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 1413 705 0 0 2118
268 Bidar IAY 2014-2015 17 17 2 9 45
269 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 8 2 11