ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

ಯೋಜನೆವಾರು ಎಂಪಿಕ್ ವರದಿ
Schemewise MPIC Report

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು/Completed Houses
Sl Noಜಿಲ್ಲೆ/Districtಯೋಜನೆ/Schemeಶ್ರೇಣಿ/Seriesಪ.ಜಾ ಪೂರ್ಣ/CSCಪ.ಪಂ ಪೂರ್ಣ/CSTಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರ್ಣ/CGENಅ.ಸಂ ಪೂರ್ಣ/CMinoಒಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ/Ctotal
1 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 47 5 0 0 52
2 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 1 1 2
3 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 82 4 0 0 86
4 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 90 0 90
5 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 39 0 39
6 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 15 4 0 0 19
7 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 7 0 6 0 13
8 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2017-2018 1 2 5 0 8
9 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 5 0 5
10 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 7 0 10 0 17
11 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 4 1 0 0 5
12 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 -1 0 -1 0 -2
13 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 0 0 0 2
14 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 3 0 3
15 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 25 6 0 0 31
16 Bagalkot IAY 2015-2016 6 6 3 1 16
17 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 1 0 1
18 Bagalkot IAY 2011-2012 0 0 3 0 3
19 Bagalkot IAY 2012-2013 2 1 0 0 3
20 Bagalkot Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 236 24 260
21 Bagalkot IAY 2013-2014 2 1 1 0 4
22 Bagalkot IAY 2014-2015 2 3 0 0 5
23 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 1 0 1
24 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 18 3 22
25 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 372 18 390
26 Bagalkot PMAY(G)-Additional 2016-2017 2 2 5 1 10
27 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 0 0 0 1
28 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2010-2011 -1 0 0 0 -1
29 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 2 2 14 1 19
30 Bagalkot Basava Housing Scheme 2015-2016 18 2 32 6 58
31 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
32 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 140 37 0 0 177
33 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 9 3 20 1 33
34 Bagalkot Basava Housing Scheme 2010-2011 1 1 14 1 17
35 Bagalkot Basava Housing Scheme 2016-2017 22 2 67 12 103
36 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 0 0 1
37 Bagalkot PMAY(G) 2017-2018 8 11 11 5 35
38 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 0 0 0 1
39 Bagalkot Basava Housing Scheme 2013-2014 0 2 2 1 5
40 Bagalkot PMAY(G) 2016-2017 6 3 10 3 22
41 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
42 Ballari Special Development Plan 2010-2011 0 0 1 0 1
43 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 1 0 1
44 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 3 0 0 5
45 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 69 46 0 0 115
46 Ballari PMAY(G)-Additional 2016-2017 7 17 2 3 29
47 Ballari PMAY(G) 2017-2018 28 25 20 10 83
48 Ballari IAY 2015-2016 12 16 3 0 31
49 Ballari Basava Housing Scheme 2016-2017 41 39 71 18 169
50 Ballari IAY 2011-2012 1 1 1 0 3
51 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 0 0 0 1
52 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
53 Ballari IAY 2014-2015 9 13 3 4 29
54 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 117 54 0 0 171
55 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 0 0 0 1
56 Ballari Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 162 14 176
57 Ballari IAY 2012-2013 2 2 0 0 4
58 Ballari Rural Special Housing Schemes 2013-2014 1 0 0 0 1
59 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 6 1 0 0 7
60 Ballari Basava Housing Scheme 2010-2011 9 7 9 1 26
61 Ballari Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 7 3 21 2 33
62 Ballari PMAY(G) 2016-2017 32 10 1 8 51
63 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 36 47 17 0 100
64 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 69 90 0 0 159
65 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 34 0 34
66 Ballari Urban Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
67 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 64 92 0 0 156
68 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 80 44 159 0 283
69 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 39 37 0 0 76
70 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 5 3 43 0 51
71 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 109 0 109
72 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 1 0 1
73 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 10 6 45 0 61
74 Ballari Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 95 4 99
75 Ballari Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 2 0 4 0 6
76 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 6 1 0 0 7
77 Ballari Basava Housing Scheme 2015-2016 30 6 41 5 82
78 Ballari Basava Housing Scheme 2013-2014 6 0 2 0 8
79 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 38 25 0 0 63
80 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 1 0 1
81 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 1 0 1
82 Ballari IAY 2013-2014 6 5 0 1 12
83 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 0 0 0 1
84 Belagavi IAY 2014-2015 3 0 2 2 7
85 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 2 0 2
86 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 1 0 1
87 Belagavi Basava Housing Scheme 2010-2011 1 0 12 1 15
88 Belagavi Basava Housing Scheme 2015-2016 10 5 14 6 35
89 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 0 24 1 27
90 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 253 130 0 0 383
91 Belagavi IAY 2015-2016 4 3 1 0 8
92 Belagavi Urban Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
93 Belagavi IAY 2013-2014 1 3 0 1 5
94 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 66 0 66
95 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 0 0 6 0 6
96 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 79 0 79
97 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 10 0 10
98 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 25 1 25 0 51
99 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 57 42 0 0 99
100 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 34 0 0 0 34
101 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 23 7 0 0 30
102 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 0 0 1 0 1
103 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 5 2 12 0 19
104 Belagavi PMAY(U) GOI Fund 2017-2018 0 0 52 0 52
105 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 1 0 2
106 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 3 0 3
107 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 0 5 0 6
108 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 30 17 0 0 47
109 Belagavi IAY 2012-2013 0 1 2 1 4
110 Belagavi Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 852 43 895
111 Belagavi PMAY(G) 2017-2018 29 39 170 15 253
112 Belagavi Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 2 0 2 0 4
113 Belagavi Basava Housing Scheme 2016-2017 68 32 274 35 409
114 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 77 64 0 0 141
115 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 3 0 3
116 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 6 0 6
117 Belagavi IAY 2011-2012 0 1 0 2 3
118 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 0 0 0 1
119 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 69 3 73
120 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
121 Belagavi Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 776 67 843
122 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
123 Belagavi Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 9 7 36 4 56
124 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 0 0 1
125 Belagavi PMAY(G)-Additional 2016-2017 4 15 42 5 66
126 Belagavi Basava Housing Scheme 2013-2014 2 2 0 0 4
127 Belagavi PMAY(G) 2016-2017 28 27 24 27 106
128 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 3 0 0 0 3
129 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2018-2019 0 0 1 0 1
130 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 2 0 0 0 2
131 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2015-2016 7 1 4 2 14
132 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2010-2011 0 0 4 0 4
133 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2014-2015 4 0 7 0 11
134 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 1 0 1
135 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 0 1 0 2
136 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 6 0 0 0 6
137 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 4 0 4
138 Bengaluru Rural PMAY(G)-Additional 2016-2017 4 1 1 0 6
139 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2016-2017 3 2 7 0 12
140 Bengaluru Rural IAY 2015-2016 6 1 0 0 7
141 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 133 9 142
142 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 -1 0 0 0 -1
143 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 3 0 0 0 3
144 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 12 0 12
145 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 3 1 0 0 4
146 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 13 4 0 0 17
147 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 0 0 1 0 1
148 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 1 0 1 0 2
149 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 1 0 1
150 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 6 0 0 0 6
151 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 34 0 34
152 Bengaluru Rural PMAY(G) 2016-2017 2 0 0 0 2
153 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 0 0 0 1
154 Bengaluru Rural IAY 2013-2014 2 1 0 0 3
155 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2013-2014 1 2 0 0 3
156 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 5 0 5
157 Bengaluru Rural IAY 2012-2013 1 0 0 0 1
158 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 2 0 2
159 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 1 0 3 1 5
160 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 10 2 0 0 12
161 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 90 23 0 0 113
162 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 1 3 0 5
163 Bengaluru Rural IAY 2014-2015 4 2 1 0 7
164 Bengaluru Rural IAY 2011-2012 2 0 0 0 2
165 Bengaluru Rural PMAY(G) 2017-2018 0 1 0 0 1
166 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 84 11 95
167 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 9 0 9
168 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 4 0 4
169 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 99 6 105
170 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 18 1 0 0 19
171 Bengaluru Urban IAY 2013-2014 1 0 0 0 1
172 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 4 0 0 0 4
173 Bengaluru Urban Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 13 0 13
174 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 4 2 0 0 6
175 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 3 0 0 0 3
176 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 36 6 0 0 42
177 Bengaluru Urban IAY 2015-2016 0 0 1 0 1
178 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2013-2014 1 0 0 0 1
179 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2016-2017 6 1 11 9 27
180 Bengaluru Urban Rural Special Housing Schemes 2015-2016 2 0 0 0 2
181 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 7 0 7
182 Bengaluru Urban IAY 2011-2012 1 0 0 0 1
183 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2015-2016 4 1 7 2 14
184 Bengaluru Urban IAY 2014-2015 0 1 0 1 2
185 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 10 1 0 0 11
186 Bengaluru Urban PMAY(G) 2016-2017 2 0 0 0 2
187 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 1 0 0 0 1
188 Bengaluru Urban Rural Ambedkar 2011-2012 1 0 0 0 1
189 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2010-2011 0 0 2 0 2
190 Bidar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 30 13 0 0 43
191 Bidar Basava Housing Scheme 2013-2014 4 0 6 0 10
192 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 2 0 0 0 2
193 Bidar Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 13 5 20 6 44
194 Bidar Basava Housing Scheme 2010-2011 3 1 3 0 7
195 Bidar Basava Housing Scheme 2015-2016 22 10 31 8 71
196 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 4 1 6
197 Bidar Rural Special Housing Schemes 2010-2011 1 0 0 0 1
198 Bidar PMAY(G) 2016-2017 9 5 3 3 20
199 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 1 0 0 1
200 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 12 0 0 0 12
201 Bidar Basava Housing Scheme 2016-2017 65 47 114 14 240
202 Bidar Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 182 28 210
203 Bidar IAY 2011-2012 0 1 0 0 1
204 Bidar Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 233 24 257
205 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 1 0 1
206 Bidar IAY 2012-2013 1 0 0 0 1
207 Bidar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 4 2 0 0 6
208 Bidar Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 0 0 4 0 4
209 Bidar Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 41 0 41
210 Bidar Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 13 0 13
211 Bidar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 7 1 0 0 8
212 Bidar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 76 15 0 0 91
213 Bidar PMAY(G)-Additional 2016-2017 10 10 8 5 33
214 Bidar IAY 2013-2014 2 1 0 2 5
215 Bidar IAY 2015-2016 10 15 0 5 30
216 Bidar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 73 27 0 0 100
217 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 4 0 4
218 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 3 0 5 0 8
219 Bidar PMAY(G) 2017-2018 21 4 2 7 34
220 Bidar Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 3 0 3
221 Bidar IAY 2014-2015 7 10 1 3 21
222 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 1 0 2
223 Bidar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 585 216 0 0 801
224 Bidar Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 0 1 1 0 2
225 Chamarajanagar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 93 56 0 0 149
226 Chamarajanagar Rural Special Housing Schemes 2015-2016 1 1 1 0 3
227 Chamarajanagar Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 3 0 2 0 5
228 Chamarajanagar Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 4 0 2 0 6
229 Chamarajanagar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 9 7 0 0 16
230 Chamarajanagar Rural Ambedkar 2010-2011 -1 0 0 0 -1
231 Chamarajanagar Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 7 0 7
232 Chamarajanagar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 11 9 0 0 20
233 Chamarajanagar Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 23 0 23
234 Chamarajanagar Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 1 0 0 0 1
235 Chamarajanagar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 1 5 0 0 6
236 Chamarajanagar Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 181 4 185
237 Chamarajanagar PMAY(G) 2017-2018 90 41 54 2 187
238 Chamarajanagar IAY 2011-2012 2 0 0 0 2
239 Chamarajanagar IAY 2014-2015 3 4 0 0 7
240 Chamarajanagar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 39 12 0 0 51
241 Chamarajanagar IAY 2013-2014 1 1 0 0 2
242 Chamarajanagar Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 1 1 0 2
243 Chamarajanagar Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
244 Chamarajanagar IAY 2015-2016 7 1 2 1 11
245 Chamarajanagar Basava Housing Scheme 2013-2014 2 0 1 0 3
246 Chamarajanagar IAY 2012-2013 0 0 1 0 1
247 Chamarajanagar Basava Housing Scheme 2010-2011 0 0 2 0 2
248 Chamarajanagar Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 7 6 7 1 21
249 Chamarajanagar Basava Housing Scheme 2016-2017 64 21 48 8 141
250 Chamarajanagar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 13 9 0 0 22
251 Chamarajanagar Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 135 3 138
252 Chamarajanagar PMAY(G)-Additional 2016-2017 37 12 8 8 65
253 Chamarajanagar Basava Housing Scheme 2015-2016 11 1 16 4 32
254 Chamarajanagar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 0 0 0 1
255 Chamarajanagar PMAY(G) 2016-2017 22 8 7 2 39
256 Chikkaballapur Basava Housing Scheme 2015-2016 11 5 12 2 30
257 Chikkaballapur Rural Ambedkar 2011-2012 1 1 0 0 2
258 Chikkaballapur Basava Housing Scheme 2010-2011 7 5 13 1 26
259 Chikkaballapur IAY 2011-2012 2 1 0 0 3
260 Chikkaballapur Rural Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
261 Chikkaballapur Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 93 5 98
262 Chikkaballapur Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 1 0 0 1
263 Chikkaballapur PMAY(G) 2016-2017 9 6 2 3 20
264 Chikkaballapur PMAY(G)-Additional 2016-2017 7 5 1 2 15
265 Chikkaballapur IAY 2015-2016 15 1 0 1 17
266 Chikkaballapur Basava Housing Scheme 2016-2017 23 5 11 3 42
267 Chikkaballapur Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 6 5 0 0 11
268 Chikkaballapur Basava Housing Scheme 2013-2014 3 1 1 0 5
269 Chikkaballapur Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 1 0 2 0 3
270 Chikkaballapur Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 0 2 0 3
271 Chikkaballapur Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 1 0 1
272 Chikkaballapur Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 108 17 125
273 Chikkaballapur Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
274 Chikkaballapur Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 1 0 1
275 Chikkaballapur PMAY(G) 2017-2018 27 16 5 4 52
276 Chikkaballapur IAY 2013-2014 3 1 0 0 4
277 Chikkaballapur Rural Ambedkar 2010-2011 3 0 0 0 3
278 Chikkaballapur Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 113 77 0 0 190
279 Chikkaballapur Special Development Plan 2010-2011 0 0 1 0 1
280 Chikkaballapur Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 2 0 2
281 Chikkaballapur Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 0 0 1
282 Chikkaballapur Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 -1 -2 -1 0 -4
283 Chikkaballapur Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 0 0 1 0 1
284 Chikkaballapur Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 5 2 0 0 7
285 Chikkaballapur Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 2 1 1 0 4
286 Chikkaballapur Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 25 0 25
287 Chikkaballapur Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 26 11 0 0 37
288 Chikkaballapur Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 6 2 11 0 19
289 Chikkaballapur Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 42 0 42
290 Chikkaballapur Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 24 12 0 0 36
291 Chikkaballapur IAY 2014-2015 5 1 0 0 6
292 Chikkamagaluru IAY 2011-2012 0 0 0 1 1
293 Chikkamagaluru Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 0 0 1 0 1
294 Chikkamagaluru Basava Housing Scheme 2015-2016 3 0 7 3 13
295 Chikkamagaluru Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 8 0 0 0 8
296 Chikkamagaluru Basava Housing Scheme 2010-2011 2 0 6 0 8
297 Chikkamagaluru IAY 2013-2014 3 1 0 0 4
298 Chikkamagaluru Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 1 0 1
299 Chikkamagaluru Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 3 0 3
300 Chikkamagaluru Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 0 0 4 0 4
301 Chikkamagaluru Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 16 0 16
302 Chikkamagaluru Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 9 0 9
303 Chikkamagaluru Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 2 0 0 0 2
304 Chikkamagaluru Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 2 0 2
305 Chikkamagaluru Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 3 1 0 0 4
306 Chikkamagaluru Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 1 0 1
307 Chikkamagaluru Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 1 0 1 0 2
308 Chikkamagaluru Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 1 0 1
309 Chikkamagaluru Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 1 0 0 0 1
310 Chikkamagaluru Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 1 0 1
311 Chikkamagaluru Basava Housing Scheme 2013-2014 2 1 0 0 3
312 Chikkamagaluru Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 57 1 58
313 Chikkamagaluru Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 5 0 10 1 16
314 Chikkamagaluru Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 34 1 0 0 35
315 Chikkamagaluru Basava Housing Scheme 2016-2017 20 1 38 1 60
316 Chikkamagaluru PMAY(G) 2016-2017 1 0 1 0 2
317 Chikkamagaluru Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 8 0 0 0 8
318 Chikkamagaluru IAY 2015-2016 4 3 0 0 7
319 Chikkamagaluru Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 136 7 143
320 Chikkamagaluru IAY 2014-2015 4 1 2 0 7
321 Chikkamagaluru Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018