ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

ಯೋಜನೆವಾರು ಎಂಪಿಕ್ ವರದಿ
Schemewise MPIC Report

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು/Completed Houses
Sl Noಜಿಲ್ಲೆ/Districtಯೋಜನೆ/Schemeಶ್ರೇಣಿ/Seriesಪ.ಜಾ ಪೂರ್ಣ/CSCಪ.ಪಂ ಪೂರ್ಣ/CSTಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರ್ಣ/CGENಅ.ಸಂ ಪೂರ್ಣ/CMinoಒಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ/Ctotal
1 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 4 1 22 0 27
2 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2010-2011 -97 0 0 -1 -98
3 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 0 5 0 6
4 Bagalkot Flood Affected-Rural 2021-2022 1 1 6 0 8
5 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 0 27 0 29
6 Bagalkot IAY 2012-2013 4 2 3 1 10
7 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 3 0 0 0 3
8 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 6 0 0 0 6
9 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2015-2016 12 0 0 0 12
10 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2015-2016 3 0 0 0 3
11 Bagalkot Flood Affected-Rural 2020-2021 43 0 346 11 400
12 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2013-2014 1 0 0 0 1
13 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 20 5 25
14 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2018-2019 5 0 0 0 5
15 Bagalkot IAY 2014-2015 20 14 10 4 48
16 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 61 1 59 0 121
17 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 60 2 67 0 129
18 Bagalkot Urban Special Housing Schemes 2014-2015 0 1 1 0 2
19 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 0 0 1
20 Bagalkot Flood Affected-Urban 2019-2020 9 0 180 0 189
21 Bagalkot Urban Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
22 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 38 0 38
23 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2018-2019 1 0 0 0 1
24 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2019-2020 35 8 507 0 569
25 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 0 0 10 0 10
26 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 299 33 0 0 332
27 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 95 8 0 0 103
28 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 1 0 0 0 1
29 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 0 1 2 0 3
30 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 1 0 1
31 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 1 0 1
32 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 644 0 644
33 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 44 3 0 0 47
34 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 3236 154 3390
35 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 18 0 0 0 18
36 Bagalkot IAY 2011-2012 0 3 2 1 6
37 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 2 0 2
38 Bagalkot Basava Housing Scheme 2016-2017 203 55 479 91 828
39 Bagalkot PMAY(G) 2017-2018 64 62 130 16 272
40 Bagalkot Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 1842 180 2022
41 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 5 0 0 0 5
42 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 3 0 0 0 3
43 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 1232 387 0 0 1619
44 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 3 0 3
45 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2021-2022 1 1 34 0 42
46 Bagalkot Urban Special Housing Schemes 2010-2011 -44 -14 -2 0 -60
47 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2018-2019 0 0 14 0 14
48 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 0 0 1
49 Bagalkot Flood Affected-Urban 2020-2021 6 0 77 0 83
50 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 209 0 209
51 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2020-2021 0 0 14 0 16
52 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2017-2018 12 2 217 0 231
53 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 -1 0 2 0 1
54 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 7 0 7
55 Bagalkot Basava Housing Scheme 2013-2014 21 7 31 2 61
56 Bagalkot PMAY(G) 2016-2017 56 26 43 23 148
57 Bagalkot IAY 2011-2012 7 3 24 2 36
58 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 0 0 0 1
59 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 135 62 0 0 197
60 Bagalkot Basava Housing Scheme 2015-2016 137 55 266 38 496
61 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2020-2021 2 0 0 0 2
62 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 37 14 81 12 144
63 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 340 119 0 0 459
64 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 66 18 133 24 241
65 Bagalkot PMAY(G)-Additional 2016-2017 36 14 52 16 118
66 Bagalkot PMAY(G) 2019-2020 2 0 167 2 171
67 Bagalkot Basava Housing Scheme 2010-2011 12 5 72 4 93
68 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2010-2011 0 0 0 -2 -2
69 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 4 0 4
70 Bagalkot IAY 2015-2016 36 32 28 11 107
71 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 13 0 0 0 13
72 Bagalkot IAY 2013-2014 18 7 3 2 30
73 Bagalkot Flood Affected-Rural 2019-2020 417 49 2999 291 3756
74 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2018-2019 0 0 7 0 7
75 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 0 0 1 2
76 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 15 0 155 19 189
77 Bagalkot Rural Ambedkar 2010-2011 -1 0 0 0 -1
78 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 -33 -12 -1 0 -46
79 Ballari PMAY(G)-Additional 2016-2017 -43 -16 -21 1 -79
80 Ballari Rural Special Housing Schemes 2008-2009 0 0 -2 0 -2
81 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojan-Rural (I&C SCP-TSP) 2017-2018 0 1 0 0 1
82 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 4 0 0 0 4
83 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2020-2021 0 1 0 0 1
84 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 -9 0 0 0 -9
85 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 -3 0 -6 -2 -11
86 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 -1 0 -1
87 Ballari PMAY(G) 2016-2017 -405 -230 -101 -63 -799
88 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2019-2020 1 0 0 0 1
89 Ballari Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 -347 -141 -565 -112 -1165
90 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 -2 0 -5 0 -7
91 Ballari Special Development Plan 2010-2011 -114 -18 -99 -6 -237
92 Ballari Rural Ambedkar 2008-2009 -68 -37 0 0 -105
93 Ballari Rural Ashraya 2005-2006 -423 -297 -667 0 -1387
94 Ballari Basava Housing Scheme 2015-2016 -1111 -416 -1893 -357 -3777
95 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 -980 -662 0 0 -1642
96 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 -35 0 0 0 -35
97 Ballari Basava Housing Scheme 2013-2014 -875 -263 -1062 -30 -2230
98 Ballari PMAY(G) 2017-2018 0 22 16 16 54
99 Ballari Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 -10 5 35 12 42
100 Ballari Basava Housing Scheme 2010-2011 -6082 -3939 -11071 -731 -21823
101 Ballari Rural Ambedkar 2007-2008 -133 -49 0 0 -182
102 Ballari Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 670 33 703
103 Ballari Rural Special Housing Schemes 2010-2011 -26 -12 -4 -1 -43
104 Ballari Basava Housing Scheme 2016-2017 -100 1 -184 -27 -310
105 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2018-2019 3 0 0 0 3
106 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 -1296 -834 0 0 -2130
107 Ballari Urban Special Housing Schemes 2010-2011 -6 0 0 0 -6
108 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 395 312 0 0 707
109 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 -565 -470 -1047 0 -2082
110 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 3 3 5 0 11
111 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
112 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 1 0 1
113 Ballari Urban Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
114 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 -58 -47 -162 0 -267
115 Ballari IAY 2013-2014 -1367 -1461 -117 -166 -3111
116 Ballari Rural Special Housing Schemes 2006-2007 -31 -13 0 0 -44
117 Ballari Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 716 77 793
118 Ballari Rural Ambedkar 2011-2012 -150 -40 0 0 -190
119 Ballari Rural Ambedkar 2005-2006 -48 0 0 0 -48
120 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 -45 -19 -2 0 -66
121 Ballari Rural Ashraya 2006-2007 -659 -472 -1026 0 -2157
122 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2018-2019 1 0 0 0 1
123 Ballari Rural Ambedkar 2010-2011 -126 -67 0 0 -193
124 Ballari IAY 2014-2015 -1326 -1468 -316 -135 -3245
125 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 -767 -401 -39 0 -1207
126 Ballari IAY 2012-2013 -1714 -1532 -1420 -576 -5242
127 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 -24 14 0 0 -10
128 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 -2 0 0 0 -2
129 Ballari PMAY(U) GOI Fund 2021-2022 8 0 49 0 57
130 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 4 0 4
131 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 0 0 1
132 Ballari Urban Special Housing Schemes 2014-2015 -5 -7 0 0 -12
133 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 54 0 54
134 Ballari PMAY(U) GOI Fund 2017-2018 0 0 9 0 9
135 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 -28 0 0 0 -28
136 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 -184 -214 -381 0 -779
137 Ballari Flood Affected-Urban 2020-2021 0 1 0 0 1
138 Ballari Rural Special Housing Schemes 2010-2011 -9 -7 -1 0 -17
139 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 3 0 0 0 3
140 Ballari Rural Special Housing Schemes 2013-2014 0 0 94 0 94
141 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 0 41 1 44
142 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 40 0 40
143 Ballari Rural Special Housing Schemes 2006-2007 0 0 2 0 2
144 Ballari Rural Special Housing Schemes 2010-2011 0 0 39 0 39
145 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
146 Ballari IAY 2011-2012 1 4 84 0 89
147 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 1 0 1
148 Ballari Urban Ashraya 2005-2006 -16 -101 -98 0 -215
149 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 -13 0 0 0 -13
150 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 141 0 141
151 Ballari PMAY(U) GOI Fund 2016-2017 0 0 0 0 1
152 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 -298 -497 0 0 -795
153 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 -7 0 0 0 -7
154 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2013-2014 4 0 3 0 7
155 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 -247 -271 0 0 -518
156 Ballari PMAY(U) GOI Fund 2019-2020 1 0 59 0 60
157 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 -10 0 -7 0 -17
158 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 -166 -111 -52 0 -329
159 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 -11 -5 -39 0 -55
160 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 -1 -10 0 0 -11
161 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 -31 0 0 0 -31
162 Ballari Rural Special Housing Schemes 2013-2014 -38 -20 -3 0 -61
163 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 15 0 15
164 Ballari Rural Ambedkar 2009-2010 -51 -43 0 0 -94
165 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 -33 -11 0 0 -44
166 Ballari PMAY(G) 2019-2020 1 0 58 0 59
167 Ballari Rural Ashraya 2008-2009 -366 -261 -525 0 -1152
168 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 1 1 0 3
169 Ballari IAY 2015-2016 -1222 -1351 -284 -116 -2973
170 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2019-2020 1 0 0 0 1
171 Ballari Rural Special Housing Schemes 2006-2007 -6 -5 -9 0 -20
172 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 0 0 0 1
173 Ballari IAY 2011-2012 -2184 -1757 -1888 -770 -6599
174 Ballari Flood Affected-Rural 2020-2021 0 0 1 0 1
175 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 6 0 6
176 Belagavi PMAY(G)-Additional 2016-2017 58 134 273 99 564
177 Belagavi PMAY(G) 2019-2020 9 10 1724 8 1751
178 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 0 42 3 47
179 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 0 0 0 1
180 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2020-2021 26 0 0 0 26
181 Belagavi SC/ST Nomadic Communities Development Housing Scheme -Rural 2017-2018 3 0 0 0 3
182 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 4 0 4
183 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 10 0 10
184 Belagavi Urban Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
185 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2018-2019 4 0 0 0 4
186 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 0 0 1
187 Belagavi PMAY(U) GOI Fund 2019-2020 25 5 461 0 527
188 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 0 0 10 0 10
189 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 341 0 341
190 Belagavi PMAY(U) GOI Fund 2021-2022 1 1 21 0 25
191 Belagavi Urban Special Housing Schemes 2010-2011 -6 0 0 0 -6
192 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 4 0 4
193 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 0 0 3 0 3
194 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 177 6 0 0 183
195 Belagavi PMAY(U) GOI Fund 2017-2018 0 0 301 0 301
196 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 877 0 877
197 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 81 27 0 0