ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

ಯೋಜನೆವಾರು ಎಂಪಿಕ್ ವರದಿ
Schemewise MPIC Report

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು/Completed Houses
Sl Noಜಿಲ್ಲೆ/Districtಯೋಜನೆ/Schemeಶ್ರೇಣಿ/Seriesಪ.ಜಾ ಪೂರ್ಣ/CSCಪ.ಪಂ ಪೂರ್ಣ/CSTಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರ್ಣ/CGENಅ.ಸಂ ಪೂರ್ಣ/CMinoಒಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ/Ctotal
1 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 178 16 0 0 194
2 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 286 0 286
3 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 142 0 142
4 Bagalkot Flood Affected-2019-Urban 2019-2020 2 0 22 0 24
5 Bagalkot Urban Special Housing Schemes 2014-2015 0 1 0 0 1
6 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 0 0 2 0 2
7 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 49 7 0 0 56
8 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 31 2 30 0 63
9 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 18 2 0 0 20
10 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2017-2018 1 2 5 0 8
11 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 -1 0 2 0 1
12 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 21 0 21
13 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 23 0 32 0 55
14 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 4 0 0 0 4
15 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 2 0 9 0 11
16 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
17 Bagalkot Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 767 72 839
18 Bagalkot IAY 2013-2014 5 2 2 1 10
19 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 125 33 0 0 158
20 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 11 2 13
21 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 49 22 0 0 71
22 Bagalkot IAY 2015-2016 15 14 11 6 46
23 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 6 0 6
24 Bagalkot IAY 2011-2012 0 0 10 1 11
25 Bagalkot Basava Housing Scheme 2016-2017 74 21 191 38 324
26 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 2 0 2
27 Bagalkot Flood Affected-2019-Rural 2019-2020 155 7 858 127 1147
28 Bagalkot IAY 2014-2015 7 5 3 1 16
29 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 3 0 0 0 3
30 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 2 0 2
31 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 6 0 60 5 71
32 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 1338 63 1401
33 Bagalkot PMAY(G) 2019-2020 0 0 4 0 4
34 Bagalkot PMAY(G)-Additional 2016-2017 15 4 22 7 48
35 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 2 0 0 0 2
36 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2010-2011 -1 0 0 0 -1
37 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 8 7 29 3 47
38 Bagalkot Basava Housing Scheme 2015-2016 49 14 84 12 159
39 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
40 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 477 134 0 0 611
41 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 22 4 55 7 88
42 Bagalkot IAY 2012-2013 3 1 2 0 6
43 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 1 0 1
44 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 5 0 0 0 5
45 Bagalkot Basava Housing Scheme 2013-2014 5 3 9 1 18
46 Bagalkot Basava Housing Scheme 2010-2011 4 2 32 2 40
47 Bagalkot PMAY(G) 2017-2018 34 33 59 8 134
48 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 0 0 0 1
49 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 0 0 1
50 Bagalkot IAY 2011-2012 0 0 0 1 1
51 Bagalkot PMAY(G) 2016-2017 20 9 22 9 60
52 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2015-2016 5 0 0 0 5
53 Ballari Special Development Plan 2010-2011 0 0 1 0 1
54 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 1 0 1
55 Ballari Rural Ashraya 2005-2006 -423 -297 -667 0 -1387
56 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 12 0 12
57 Ballari Basava Housing Scheme 2016-2017 180 135 313 59 687
58 Ballari Rural Special Housing Schemes 2006-2007 0 0 2 0 2
59 Ballari Rural Ambedkar 2007-2008 -133 -49 0 0 -182
60 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 9 6 0 0 15
61 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
62 Ballari IAY 2015-2016 43 60 13 5 121
63 Ballari Rural Ambedkar 2005-2006 -48 0 0 0 -48
64 Ballari Rural Special Housing Schemes 2006-2007 -6 -5 -9 0 -20
65 Ballari PMAY(G) 2017-2018 95 101 104 30 330
66 Ballari Flood Affected-2019-Rural 2019-2020 3 0 4 0 7
67 Ballari Rural Ambedkar 2009-2010 -51 -43 0 0 -94
68 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 5 0 0 0 5
69 Ballari Rural Ashraya 2008-2009 -366 -261 -525 0 -1152
70 Ballari Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 1012 70 1082
71 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 253 170 0 0 423
72 Ballari Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 799 33 832
73 Ballari Rural Ashraya 2006-2007 -659 -472 -1026 0 -2157
74 Ballari Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 7 1 13 1 22
75 Ballari Basava Housing Scheme 2015-2016 70 24 133 15 242
76 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 8 2 0 0 10
77 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 494 349 0 0 843
78 Ballari PMAY(G)-Additional 2016-2017 33 47 11 10 101
79 Ballari Rural Ambedkar 2008-2009 -68 -37 0 0 -105
80 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 6 0 0 0 6
81 Ballari Basava Housing Scheme 2013-2014 8 1 7 0 16
82 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 106 82 0 0 188
83 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 3 1 0 0 4
84 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 2 0 2
85 Ballari IAY 2013-2014 10 25 0 3 38
86 Ballari Basava Housing Scheme 2010-2011 20 15 28 2 65
87 Ballari Rural Special Housing Schemes 2008-2009 0 0 -2 0 -2
88 Ballari Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 37 11 107 10 165
89 Ballari IAY 2014-2015 31 45 7 6 89
90 Ballari Rural Special Housing Schemes 2013-2014 0 0 4 0 4
91 Ballari IAY 2011-2012 2 2 2 2 8
92 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 0 0 0 1
93 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
94 Ballari IAY 2012-2013 7 7 3 0 17
95 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 0 0 1
96 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 9 0 9
97 Ballari Rural Special Housing Schemes 2013-2014 1 0 0 0 1
98 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 0 0 0 1
99 Ballari Rural Special Housing Schemes 2006-2007 -31 -13 0 0 -44
100 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 3 0 3
101 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 16 2 1 0 19
102 Ballari Basava Housing Scheme 2018-2019 0 0 4 0 4
103 Ballari PMAY(G) 2016-2017 124 73 17 25 239
104 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 67 54 14 0 135
105 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
106 Ballari PMAY(U) GOI Fund 2017-2018 0 0 30 0 30
107 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 231 0 231
108 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 66 62 0 0 128
109 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 1 0 1
110 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 11 2 -7 0 6
111 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 171 182 0 0 353
112 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 1 0 1
113 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 0 0 1 0 1
114 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 -1 0 0 0 -1
115 Ballari Urban Ashraya 2005-2006 -16 -101 -98 0 -215
116 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 180 0 180
117 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 1 0 1
118 Ballari Urban Special Housing Schemes 2010-2011 -2 0 0 0 -2
119 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 1 0 1
120 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 44 34 0 0 78
121 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2013-2014 2 0 2 0 4
122 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 423 0 423
123 Belagavi Urban Special Housing Schemes 2015-2016 2 0 0 0 2
124 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 1 0 1
125 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 20 0 20
126 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 0 0 1
127 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 206 0 206
128 Belagavi Urban Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
129 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 1 0 1
130 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 0 0 9 0 9
131 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 116 68 0 0 184
132 Belagavi Urban Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
133 Belagavi PMAY(U) GOI Fund 2017-2018 0 0 52 0 52
134 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 1 0 2
135 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 43 16 0 0 59
136 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 93 2 0 0 95
137 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 61 9 59 0 129
138 Belagavi Flood Affected-2019-Urban 2019-2020 2 0 17 0 19
139 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 0 0 1 0 1
140 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 13 5 20 0 38
141 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 1 0 1 0 2
142 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 11 0 11
143 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 1 9 0 11
144 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 94 44 0 0 138
145 Belagavi IAY 2012-2013 1 1 7 3 12
146 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 4 0 4
147 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 7 1 78 3 89
148 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 3 0 37 3 43
149 Belagavi PMAY(G) 2019-2020 1 0 19 0 20
150 Belagavi IAY 2011-2012 1 1 4 2 8
151 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 0 0 0 2
152 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 2 0 381 11 394
153 Belagavi Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 2 0 4 0 6
154 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 2 0 2
155 Belagavi Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 2836 139 2975
156 Belagavi PMAY(G) 2017-2018 73 123 549 52 797
157 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
158 Belagavi Basava Housing Scheme 2010-2011 6 0 32 4 43
159 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 3 0 3
160 Belagavi Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 2433 193 2626
161 Belagavi Basava Housing Scheme 2015-2016 48 21 67 20 156
162 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 1 0 1
163 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 767 464 0 0 1231
164 Belagavi IAY 2014-2015 6 7 8 5 26
165 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 19 0 19
166 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 2 0 0 0 2
167 Belagavi Special Development Plan 2010-2011 0 0 1 0 1
168 Belagavi Flood Affected-2019-Rural 2019-2020 40 85 398 48 571
169 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 5 0 5
170 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 281 174 0 0 455
171 Belagavi IAY 2015-2016 17 12 8 4 41
172 Belagavi Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 43 20 148 22 233
173 Belagavi Basava Housing Scheme 2016-2017 227 128 908 136 1399
174 Belagavi Basava Housing Scheme 2013-2014 9 3 6 0 18
175 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 7 0 0 0 7
176 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 0 14 3 18
177 Belagavi PMAY(G)-Additional 2016-2017 24 70 157 38 289
178 Belagavi IAY 2013-2014 6 3 0 2 11
179 Belagavi PMAY(G) 2016-2017 92 65 81 68 306
180 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 7 0 0 0 7
181 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2014-2015 12 1 18 0 31
182 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2018-2019 0 0 7 1 8
183 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 3 0 2 2 7
184 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2015-2016 20 3 24 4 51
185 Bengaluru Rural IAY 2012-2013 2 0 1 0 3
186 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 0 3 0 4
187 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 8 0 8
188 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 24 1 0 0 25
189 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 5 0 5
190 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 0 0 0 2
191 Bengaluru Rural PMAY(G) 2016-2017 15 1 1 0 17
192 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2010-2011 3 0 11 0 14
193 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 1 1 0 2
194 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 14 4 15 2 35
195 Bengaluru Rural IAY 2013-2014 3 2 1 0 6
196 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2013-2014 3 5 4 0 12
197 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 32 0 32
198 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 394 22 416
199 Bengaluru Rural PMAY(G) 2017-2018 2 3 5 0 10
200 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 302 32 334
201 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 4 2 8 0 14
202 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2015-2016 0 1 0 0 1
203 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 271 59 0 0 330
204 Bengaluru Rural IAY 2014-2015 9 2 1 0 12
205 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 2 0 0 0 2
206 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 36 0 36
207 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 2 10 0 13
208 Bengaluru Rural IAY 2011-2012 2 0 1 0 3
209 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 53 18 0 0 71
210 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 7 1 0 0 8
211 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 2 0 1 0 3
212 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 32 9 0 0 41
213 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 -2 0 0 0 -2
214 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 1 0 1 0 2
215 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2016-2017 21 6 24 7 58
216 Bengaluru Rural PMAY(G)-Additional 2016-2017 7 3 5 0 15
217 Bengaluru Rural IAY 2015-2016 12 7 2 1 22
218 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 7 0 7
219 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2015-2016 2 0 0 0 2
220 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 31 0 31
221 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 6 1 0 0 7
222 Bengaluru Rural PMAY(U) GOI Fund 2017-2018 2 1 88 0 91
223 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 1 0 1
224 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 19 7 0 0 26
225 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 107 0 107
226 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 12 1 0 0 13
227 Bengaluru Urban Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 0 0 2 0 2
228 Bengaluru Urban PMAY(U) GOI Fund 2017-2018 11 0 22 0 33
229 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 10 4 0 0 14
230 Bengaluru Urban Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 29 0 29
231 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 3 0 0 0 3
232 Bengaluru Urban Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 0 0 1
233 Bengaluru Urban IAY 2013-2014 3 0 0 0 3
234 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 332 20 352
235 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 48 1 0 0 49
236 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 147 27 0 0 174
237 Bengaluru Urban Rural Special Housing Schemes 2015-2016 3 0 0 0 3
238 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2016-2017 28 2 45 20 95
239 Bengaluru Urban PMAY(G) 2016-2017 4 0 0 0 4
240 Bengaluru Urban IAY 2011-2012 2 0 2 0 4
241 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 24 0 24
242 Bengaluru Urban Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 0 0 0 2
243 Bengaluru Urban IAY 2015-2016 8 0 3 1 12
244 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2013-2014 3 0 2 0 5
245 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 2 0 1 1 4
246 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2018-2019 0 0 1 0 1
247 Bengaluru Urban IAY 2012-2013 1 0 0 0 1
248 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 33 3 0 0 36
249 Bengaluru Urban Rural Ambedkar 2011-2012 6 0 0 0 6
250 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 5 0 3 1 9
251 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2010-2011 3 0 7 0 10
252 Bengaluru Urban IAY 2014-2015 4 2 0 1 7
253 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2015-2016 11 2 15 4 32
254 Bidar Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 40 10 66 15 131
255 Bidar Basava Housing Scheme 2015-2016 51 20 92 18 181
256 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 12 2 15
257 Bidar IAY 2015-2016 20 29 3 16 68
258 Bidar Basava Housing Scheme 2013-2014 5 0 10 0 15
259 Bidar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 76 38 0 0 114
260 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 4 0 0 0 4
261 Bidar PMAY(G)-Additional 2016-2017 29 20 23 29 101
262 Bidar Basava Housing Scheme 2010-2011 14 1 11 1 27
263 Bidar Rural Special Housing Schemes 2010-2011 1 0 0 0 1
264 Bidar Rural Special Housing Schemes 2015-2016 2 0 0 0 2
265 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 5 0 5
266 Bidar IAY 2013-2014 6 3 0 6 15
267 Bidar IAY 2011-2012 0 1 0 0 1
268 Bidar Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 1 2 10 0 13
269 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 2 0 2
270 Bidar IAY 2012-2013 3 0 1 0 4
271 Bidar PMAY(G) 2017-2018 49 23 4 23 99
272 Bidar Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 4 0 4
273 Bidar IAY 2014-2015 14 16 2 9 41
274 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 7 2 10
275 Bidar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 1284 596 0 0 1880
276 Bidar Basava Housing Scheme 2017-2018