ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

                                                                               
Rajiv Gandhi Housing Corporation Limited
(A Government Of Karnataka Enterprise)
                                                                               
Cauvery Bhavan, 9th Floor, C & F Block
K. G. Road, Bengaluru - 560009
Fax: 91-080-22247317
Email ID: rgrhcl@nic.in

ಯೋಜನೆವಾರು ಎಂಪಿಕ್ ವರದಿ
Schemewise MPIC Report

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು/Completed Houses
Sl Noಜಿಲ್ಲೆ/Districtಯೋಜನೆ/Schemeಶ್ರೇಣಿ/Seriesಪ.ಜಾ ಪೂರ್ಣ/CSCಪ.ಪಂ ಪೂರ್ಣ/CSTಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರ್ಣ/CGENಅ.ಸಂ ಪೂರ್ಣ/CMinoಒಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ/Ctotal
1 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 3 0 3
2 Bagalkot Basava Housing Scheme 2013-2014 28 11 33 2 74
3 Bagalkot PMAY(G) 2016-2017 66 32 46 27 171
4 Bagalkot IAY 2011-2012 9 4 24 2 39
5 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 0 0 0 1
6 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 161 70 0 0 231
7 Bagalkot Basava Housing Scheme 2015-2016 157 64 301 45 567
8 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2020-2021 4 0 0 0 4
9 Bagalkot Basava Housing Scheme 2021-2022 0 0 1 0 1
10 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 45 16 94 16 171
11 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 402 147 0 0 549
12 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 76 20 146 24 266
13 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2018-2019 2 0 0 0 2
14 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 64 1 65 0 130
15 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 65 2 77 0 144
16 Bagalkot Urban Special Housing Schemes 2010-2011 -44 -14 -2 0 -60
17 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2019-2020 35 8 508 0 569
18 Bagalkot Flood Affected-Urban 2022-2023 1 0 1 0 2
19 Bagalkot Urban Special Housing Schemes 2014-2015 0 1 3 0 4
20 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 0 0 1
21 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 0 1 4 0 5
22 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 1 0 1
23 Bagalkot PMAY(G)-Additional 2016-2017 39 14 57 17 127
24 Bagalkot PMAY(G) 2019-2020 2 0 201 2 205
25 Bagalkot Basava Housing Scheme 2010-2011 14 9 96 5 124
26 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2010-2011 0 0 0 -2 -2
27 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 4 0 4
28 Bagalkot IAY 2015-2016 38 32 30 11 111
29 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 14 0 0 0 14
30 Bagalkot IAY 2013-2014 18 7 3 3 31
31 Bagalkot Flood Affected-Rural 2019-2020 431 53 3119 296 3899
32 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2018-2019 0 0 8 0 8
33 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 0 0 1 2
34 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 17 0 165 23 205
35 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 -1 0 2 0 1
36 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 109 10 0 0 119
37 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 1 0 0 0 1
38 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 223 0 223
39 Bagalkot Flood Affected-Urban 2019-2020 11 0 189 0 200
40 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 12 0 12
41 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2018-2019 0 0 16 0 16
42 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2017-2018 12 2 217 0 231
43 Bagalkot Flood Affected-Urban 2020-2021 9 0 124 0 133
44 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 51 3 0 0 54
45 Bagalkot Urban Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
46 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2021-2022 1 1 34 0 42
47 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2018-2019 1 0 0 0 1
48 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 0 0 14 0 14
49 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 319 35 0 0 354
50 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 1 0 1
51 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2020-2021 0 0 14 0 16
52 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 41 0 41
53 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 0 0 1
54 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 714 0 714
55 Bagalkot Rural Ambedkar 2010-2011 -1 0 0 0 -1
56 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 4 1 22 0 27
57 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2010-2011 -97 0 0 -1 -98
58 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 0 5 0 6
59 Bagalkot Flood Affected-Rural 2021-2022 2 1 23 1 27
60 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 3 0 29 0 32
61 Bagalkot IAY 2012-2013 4 2 3 1 10
62 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 3 0 0 0 3
63 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 7 0 0 0 7
64 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2015-2016 13 0 0 0 13
65 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 1 0 1
66 Bagalkot Flood Affected-Rural 2020-2021 55 0 519 13 587
67 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2015-2016 3 0 0 0 3
68 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2013-2014 1 0 0 0 1
69 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 20 6 26
70 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2018-2019 6 0 0 0 6
71 Bagalkot IAY 2014-2015 21 14 10 4 49
72 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 3500 175 3675
73 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 25 0 0 0 25
74 Bagalkot IAY 2011-2012 0 3 2 1 6
75 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 2 0 2
76 Bagalkot Basava Housing Scheme 2016-2017 224 59 527 102 912
77 Bagalkot PMAY(G) 2017-2018 68 68 137 17 290
78 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
79 Bagalkot Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 1991 197 2188
80 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 6 0 0 0 6
81 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 3 0 0 0 3
82 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2020-2021 0 0 6 0 6
83 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 1375 436 0 0 1811
84 Ballari IAY 2013-2014 -1366 -1453 -116 -166 -3101
85 Ballari Rural Special Housing Schemes 2006-2007 -31 -13 0 0 -44
86 Ballari Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 832 94 926
87 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 3 0 0 0 3
88 Ballari Rural Special Housing Schemes 2013-2014 0 0 94 0 94
89 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 0 41 1 44
90 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 40 0 40
91 Ballari Rural Special Housing Schemes 2006-2007 0 0 2 0 2
92 Ballari Rural Special Housing Schemes 2010-2011 0 0 39 0 39
93 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
94 Ballari IAY 2011-2012 1 4 84 0 89
95 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 1 0 1
96 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 -43 -19 -2 0 -64
97 Ballari Rural Ambedkar 2011-2012 -150 -40 0 0 -190
98 Ballari Rural Ambedkar 2005-2006 -48 0 0 0 -48
99 Ballari Rural Ashraya 2006-2007 -659 -472 -1026 0 -2157
100 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2021-2022 0 5 0 0 5
101 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2018-2019 2 0 0 0 2
102 Ballari IAY 2014-2015 -1322 -1466 -312 -135 -3235
103 Ballari Rural Ambedkar 2010-2011 -126 -67 0 0 -193
104 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 -760 -401 -39 0 -1200
105 Ballari Rural Special Housing Schemes 2010-2011 -9 -7 -1 0 -17
106 Ballari IAY 2012-2013 -1712 -1529 -1418 -576 -5235
107 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 7 29 0 0 36
108 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 -1 0 0 0 -1
109 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 -31 -11 0 0 -42
110 Ballari Rural Ambedkar 2009-2010 -51 -43 0 0 -94
111 Ballari Rural Special Housing Schemes 2013-2014 -38 -20 -3 0 -61
112 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 17 0 17
113 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 -31 0 0 0 -31
114 Ballari PMAY(G) 2019-2020 2 1 82 1 86
115 Ballari Rural Ashraya 2008-2009 -366 -261 -525 0 -1152
116 Ballari IAY 2015-2016 -1211 -1340 -284 -116 -2951
117 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 1 1 0 3
118 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2019-2020 2 0 0 0 2
119 Ballari Rural Special Housing Schemes 2006-2007 -6 -5 -9 0 -20
120 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 0 0 0 1
121 Ballari IAY 2011-2012 -2180 -1757 -1888 -770 -6595
122 Ballari Flood Affected-Rural 2020-2021 0 0 1 0 1
123 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 -33 -12 -1 0 -46
124 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
125 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 1 0 1
126 Ballari Urban Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
127 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 -58 -47 -162 0 -267
128 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 3 3 5 0 11
129 Ballari PMAY(U) GOI Fund 2016-2017 0 0 0 0 1
130 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 154 0 154
131 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 431 337 0 0 768
132 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 -565 -470 -1047 0 -2082
133 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 -287 -491 0 0 -778
134 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 -7 0 0 0 -7
135 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 -11 -5 -39 0 -55
136 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 -1 -10 0 0 -11
137 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 4 0 4
138 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 -237 -269 0 0 -506
139 Ballari PMAY(U) GOI Fund 2021-2022 8 0 49 0 57
140 Ballari Flood Affected-Urban 2020-2021 0 1 0 0 1
141 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 76 0 76
142 Ballari Urban Special Housing Schemes 2014-2015 -5 -7 0 0 -12
143 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 0 0 1
144 Ballari Rural Special Housing Schemes 2008-2009 0 0 -2 0 -2
145 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 4 0 0 0 4
146 Ballari PMAY(G)-Additional 2016-2017 -38 -10 -18 2 -64
147 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojan-Rural (I&C SCP-TSP) 2017-2018 0 1 0 0 1
148 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2020-2021 1 1 0 0 2
149 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 -1 0 -1
150 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 -3 0 -6 -2 -11
151 Ballari PMAY(G) 2016-2017 -391 -216 -98 -59 -764
152 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 -9 0 0 0 -9
153 Ballari Special Development Plan 2010-2011 -113 -18 -99 -6 -236
154 Ballari Rural Ambedkar 2008-2009 -68 -37 0 0 -105
155 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 -31 1 0 0 -30
156 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 -947 -635 0 0 -1582
157 Ballari Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 -345 -141 -560 -112 -1158
158 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 -2 0 -5 0 -7
159 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2019-2020 3 0 0 0 3
160 Ballari Basava Housing Scheme 2015-2016 -1093 -409 -1861 -352 -3715
161 Ballari Basava Housing Scheme 2021-2022 0 0 19 1 20
162 Ballari Rural Ashraya 2005-2006 -423 -297 -667 0 -1387
163 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2013-2014 4 0 3 0 7
164 Ballari Urban Special Housing Schemes 2010-2011 -6 0 0 0 -6
165 Ballari PMAY(U) GOI Fund 2019-2020 1 0 59 0 60
166 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 -28 0 0 0 -28
167 Ballari PMAY(U) GOI Fund 2017-2018 0 0 9 0 9
168 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 -10 0 -7 0 -17
169 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 -164 -109 -52 0 -325
170 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 -182 -214 -381 0 -777
171 Ballari Basava Housing Scheme 2013-2014 -871 -263 -1058 -30 -2222
172 Ballari Urban Ashraya 2005-2006 -16 -101 -98 0 -215
173 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 -13 0 0 0 -13
174 Ballari PMAY(G) 2017-2018 2 33 24 21 80
175 Ballari Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 -2 8 56 15 77
176 Ballari Basava Housing Scheme 2010-2011 -6078 -3930 -11057 -731 -21796
177