ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

ಯೋಜನೆವಾರು ಎಂಪಿಕ್ ವರದಿ
Schemewise MPIC Report

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು/Completed Houses
Sl Noಜಿಲ್ಲೆ/Districtಯೋಜನೆ/Schemeಶ್ರೇಣಿ/Seriesಪ.ಜಾ ಪೂರ್ಣ/CSCಪ.ಪಂ ಪೂರ್ಣ/CSTಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರ್ಣ/CGENಅ.ಸಂ ಪೂರ್ಣ/CMinoಒಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ/Ctotal
1 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 198 7 0 0 205
2 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 0 0 1
3 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 77 8 104 0 189
4 Bagalkot Urban Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
5 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2013-2014 0 0 2 0 2
6 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 173 0 173
7 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 379 0 379
8 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 0 0 10 0 10
9 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 144 44 0 0 188
10 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 1 1 3 0 5
11 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 18 0 0 0 18
12 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
13 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 3 0 3
14 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 0 4 0 5
15 Bagalkot Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 807 89 896
16 Bagalkot IAY 2013-2014 17 5 2 5 29
17 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 370 144 0 0 514
18 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 2 0 2
19 Bagalkot PMAY(G) 2017-2018 63 53 131 5 252
20 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 2 0 0 0 2
21 Bagalkot Rural Ambedkar 2011-2012 -1 0 0 0 -1
22 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 1 0 1
23 Bagalkot Basava Housing Scheme 2016-2017 268 84 718 105 1175
24 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 4 0 4
25 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 23 0 23
26 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2013-2014 2 0 0 0 2
27 Bagalkot IAY 2012-2013 3 2 7 1 13
28 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 0 1 0 3
29 Bagalkot IAY 2011-2012 3 1 1 2 7
30 Bagalkot PMAY(G) 2016-2017 98 42 50 51 241
31 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2015-2016 6 0 0 0 6
32 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 0 0 1
33 Bagalkot Basava Housing Scheme 2013-2014 16 6 15 0 37
34 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 51 10 0 0 61
35 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 3 2 11 0 16
36 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 87 7 121 0 215
37 Bagalkot Basava Housing Scheme 2015-2016 176 63 272 42 553
38 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2015-2016 2 0 0 0 2
39 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 316 72 0 0 388
40 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 57 18 99 19 193
41 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 141 53 0 0 194
42 Bagalkot IAY 2015-2016 51 22 27 13 113
43 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 20 0 20
44 Bagalkot IAY 2011-2012 10 6 19 5 40
45 Bagalkot IAY 2014-2015 21 14 11 2 48
46 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 5 0 0 0 5
47 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 13 0 13
48 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 389 35 424
49 Bagalkot PMAY(G)-Additional 2016-2017 49 40 106 21 216
50 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
51 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 1 0 1
52 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 44 16 117 21 198
53 Bagalkot Basava Housing Scheme 2010-2011 11 7 68 6 92
54 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 3 0 0 0 3
55 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 47 18 1 0 66
56 Ballari Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 49 11 120 13 193
57 Ballari Basava Housing Scheme 2010-2011 15 31 58 4 108
58 Ballari Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 8 1 9
59 Ballari Basava Housing Scheme 2013-2014 10 3 11 0 24
60 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 251 184 0 0 435
61 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 1 1 2
62 Ballari IAY 2015-2016 83 120 14 9 226
63 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 2 0 0 0 2
64 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 231 136 39 0 406
65 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 534 444 0 0 978
66 Ballari Special Development Plan 2010-2011 0 0 1 0 1
67 Ballari IAY 2013-2014 28 28 3 7 66
68 Ballari PMAY(G)-Additional 2016-2017 77 86 31 28 222
69 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 26 16 0 0 42
70 Ballari Basava Housing Scheme 2016-2017 237 218 526 90 1071
71 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 17 6 0 0 23
72 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 96 58 0 0 154
73 Ballari Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 251 15 266
74 Ballari PMAY(G) 2017-2018 69 96 111 26 302
75 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 4 0 0 0 4
76 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 0 0 0 1
77 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 14 0 0 0 14
78 Ballari IAY 2012-2013 13 7 7 9 36
79 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 0 1 0 0 1
80 Ballari IAY 2014-2015 50 79 12 7 148
81 Ballari IAY 2011-2012 10 3 4 0 17
82 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 2 1 0 0 3
83 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 2 0 0 0 2
84 Ballari Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 18 6 29 9 62
85 Ballari Basava Housing Scheme 2015-2016 154 50 252 52 508
86 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 1 1 0 2
87 Ballari PMAY(G) 2016-2017 253 191 68 73 585
88 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 28 12 34 0 74
89 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 1 0 1
90 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 162 160 0 0 322
91 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 1 0 1
92 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 3 0 0 4
93 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
94 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 18 21 0 0 39
95 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 125 0 125
96 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 1 0 1
97 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 2 0 0 0 2
98 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 2 0 2
99 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 1 2 2 0 5
100 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 -2 -1 -1 0 -4
101 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2013-2014 3 1 0 0 4
102 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 107 65 0 0 172
103 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2012-2013 1 0 0 0 1
104 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 505 0 505
105 Belagavi Urban Special Housing Schemes 2015-2016 2 0 0 0 2
106 Belagavi Urban Special Housing Schemes 2014-2015 1 0 0 0 1
107 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 39 3 0 0 42
108 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 3 0 23 0 26
109 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 5 0 0 0 5
110 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 93 0 93
111 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 286 28 256 0 570
112 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 2 0 6 0 8
113 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 5 1 4 0 10
114 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 1 9 0 11
115 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 214 72 0 0 286
116 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 0 0 1 0 1
117 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 340 74 0 0 414
118 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 3 65 0 70
119 Belagavi IAY 2012-2013 15 3 19 8 45
120 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 3 0 48 1 52
121 Belagavi Special Development Plan 2010-2011 0 0 1 0 1
122 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 407 256 0 0 663
123 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 46 4 101 0 151
124 Belagavi Basava Housing Scheme 2015-2016 192 86 341 86 705
125 Belagavi Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 13 9 31 6 59
126 Belagavi Rural Ambedkar 2011-2012 0 1 0 0 1
127 Belagavi Rural Ambedkar 2010-2011 -1 0 0 0 -1
128 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 945 690 0 0 1635
129 Belagavi IAY 2014-2015 31 20 23 11 85
130 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2014-2015 3 0 34 2 39
131 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 10 0 123 8 141
132 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 0 0 0 1
133 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 9 0 9
134 Belagavi Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 5807 516 6323
135 Belagavi IAY 2015-2016 58 49 34 22 163
136 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 5 0 5
137 Belagavi Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 2179 152 2331
138 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 6 3 10
139 Belagavi IAY 2011-2012 3 1 4 2 10
140 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 15 0 0 0 15
141 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 2 0 0 0 2
142 Belagavi PMAY(G) 2016-2017 383 304 458 390 1535
143 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 14 0 0 0 14
144 Belagavi IAY 2013-2014 20 9 6 8 43
145 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 2 0 2
146 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 1033 766 0 0 1799
147 Belagavi Basava Housing Scheme 2010-2011 7 3 138 14 163
148 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 3 0 4
149 Belagavi PMAY(G)-Additional 2016-2017 155 127 800 331 1413
150 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 0 0 0 1
151 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 7 0 111 5 123
152 Belagavi Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 125 37 331 57 550
153 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 1 0 2 0 3
154 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 7 0 8
155 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2010-2011 1 0 0 0 1
156 Belagavi Basava Housing Scheme 2013-2014 22 8 33 1 64
157 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 2 0 2
158 Belagavi PMAY(G) 2017-2018 235 203 1258 210 1906
159 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 2 0 2
160 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2013-2014 1 0 0 0 1
161 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 17 0 17
162 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
163 Belagavi Basava Housing Scheme 2016-2017 779 421 3713 607 5520
164 Belagavi IAY 2011-2012 1 2 0 1 4
165 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 45 2 376 38 461
166 Bengaluru Rural IAY 2012-2013 0 0 1 0 1
167 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2013-2014 16 0 8 0 24
168 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 6 0 6
169 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 43 10 78 6 137
170 Bengaluru Rural Rural Ambedkar 2011-2012 5 0 0 0 5
171 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 2 16 0 20
172 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 197 41 0 0 238
173 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 1 0 2
174 Bengaluru Rural IAY 2013-2014 26 5 1 1 33
175 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 22 7 0 0 29
176 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 2 0 2
177 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 9 0 9
178 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 0 9 0 10
179 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 82 12 0 0 94
180 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 0 0 1
181 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2010-2011 30 5 45 1 81
182 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2014-2015 34 4 43 1 82
183 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 17 1 7 0 25
184 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2015-2016 66 9 75 10 160
185 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2016-2017 91 13 94 22 220
186 Bengaluru Rural IAY 2015-2016 39 15 9 3 66
187 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 36 0 36
188 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2014-2015 10 1 27 1 39
189 Bengaluru Rural PMAY(G) 2017-2018 4 2 14 0 20
190 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 1272 111 1383
191 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 0 0 1
192 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 135 0 135
193 Bengaluru Rural PMAY(G)-Additional 2016-2017 15 2 9 0 26
194 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2015-2016 6 0 0 0 6
195 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2010-2011 0 0 1 0 1
196 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 353 15 368
197 Bengaluru Rural PMAY(G) 2016-2017 62 7 12 5 86
198 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 4 0 0 0 4
199 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 411 116 0 0 527
200 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 10 1 33 0 44
201 Bengaluru Rural IAY 2014-2015 32 8 6 3 49
202 Bengaluru Rural IAY 2011-2012 2 2 2 0 6
203 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 12 1 10 0 23
204 Bengaluru Rural Urban Special Housing Schemes 2015-2016 2 0 0 0 2
205 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 19 4 0 0 23
206 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 140 0 140
207 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 18 0 4 0 22
208 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 1 0 2 0 3
209 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 73 24 0 0 97
210 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 5 0 6
211 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 63 0 63
212 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 29 1 0 0 30
213 Bengaluru Urban Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 1 0 1 0 2
214 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 1 0 0 0 1
215 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 281 47 0 0 328
216 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 22 9 0 0 31
217 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 974 64 1038
218 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 145 7 0 0 152
219 Bengaluru Urban IAY 2013-2014 8 1 1 0 10
220 Bengaluru Urban Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 0 0 0 2
221 Bengaluru Urban PMAY(G) 2016-2017 9 0 5 1 15
222 Bengaluru Urban Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 1 0 0 1
223 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 6 3 4 0 13
224 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2010-2011 12 3 17 1 33
225 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 132 14 0 0 146
226 Bengaluru Urban IAY 2012-2013 0 0 4 0 4
227 Bengaluru Urban IAY 2015-2016 27 2 4 1 34
228 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2013-2014 8 0 7 0 15
229 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2015-2016 45 9 71 22 147
230 Bengaluru Urban IAY 2014-2015 21 6 7 0 34
231 Bengaluru Urban Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 20 0 20
232 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2016-2017 113 8 209 51 381
233 Bengaluru Urban Rural Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
234 Bengaluru Urban Rural Ambedkar 2010-2011 -3 0 0 0 -3
235 Bengaluru Urban IAY 2011-2012 0 0 1 0 1
236 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 7 3 15 2 27
237 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 155 3 158
238 Bidar IAY 2013-2014 18 16 3 11 48
239 Bidar Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
240 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 1 0 1
241 Bidar IAY 2015-2016 110 104 19 63 296
242 Bidar Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 353 59 412
243 Bidar Rural Special Housing Schemes 2012-2013 0 0 7 0 7
244 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 5 0 7 1 13
245 Bidar Basava Housing Scheme 2013-2014 13 5 15 1 34
246 Bidar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 311 151 0 0 462
247 Bidar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 20 12 0 0 32
248 Bidar Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 2 0 4 0 6
249 Bidar Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 42 21 58 14 135
250 Bidar Basava Housing Scheme 2015-2016 207 69 321 64 661
251 Bidar Basava Housing Scheme 2010-2011 18 8 18 5 49
252 Bidar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 763 404 0 0 1167
253 Bidar Basava Housing Scheme 2016-2017 502 236 615 110 1463
254 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 3 3 0 0 6
255 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 4 0 0 0 4
256 Bidar PMAY(G) 2016-2017 124 42 30 81 277
257 Bidar Rural Special Housing Schemes 2015-2016 6 0 0 0 6
258 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 2 0 2
259 Bidar Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 21 0 21
260 Bidar PMAY(G) 2017-2018 106 69 16 57 248
261 Bidar Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 216 16 232
262 Bidar Special Development Plan 2010-2011 0 1 0 0 1
263 Bidar IAY 2014-2015 41 50 6 24 121
264 Bidar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 386 110 0 0 496
265 Bidar Rural Ambedkar 2011-2012 1 0 0 0 1
266 Bidar Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 13 4 9 4 30
267 Bidar PMAY(G)-Additional 2016-2017 93 42 58 67 260
268 Bidar IAY 2011-2012 1 1 1 1 4
269 Bidar Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 6 2 11 0 19
270 Bidar Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2013-2014 2 0 2 0 4
271 Bidar IAY 2012-2013 3 4 4 2 13
272 Bidar Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 173 0 173
273 Bidar MSDP-Urban 2014-2015 0 0 2 0 2
274 Bidar Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 2 0 1 0 3
275 Bidar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 137 17 0 0 154
276 Bidar Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 28 0 28
277 Bidar Urban Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
278 Bidar Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 20 3 33 0 56
279 Bidar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 62 27 0 0 89
280 Chamarajanagar Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 81 0 81
281 Chamarajanagar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 82 64 0 0 146
282 Chamarajanagar Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 2 1 0 0 3
283 Chamarajanagar Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 43 3 11 0 57
284 Chamarajanagar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018