ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

ಯೋಜನೆವಾರು ಎಂಪಿಕ್ ವರದಿ
Schemewise MPIC Report

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು/Completed Houses
Sl Noಜಿಲ್ಲೆ/Districtಯೋಜನೆ/Schemeಶ್ರೇಣಿ/Seriesಪ.ಜಾ ಪೂರ್ಣ/CSCಪ.ಪಂ ಪೂರ್ಣ/CSTಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರ್ಣ/CGENಅ.ಸಂ ಪೂರ್ಣ/CMinoಒಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ/Ctotal
1 Bagalkot Urban Special Housing Schemes 2014-2015 0 1 1 0 2
2 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 0 0 1
3 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2019-2020 19 3 188 0 232
4 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 0 0 6 0 6
5 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 0 0 1
6 Bagalkot Flood Affected-Urban 2020-2021 2 0 22 0 24
7 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 187 0 187
8 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2020-2021 0 0 8 0 18
9 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 34 0 34
10 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2018-2019 0 0 7 0 7
11 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2021-2022 0 0 0 0 1
12 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 559 0 559
13 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 275 30 0 0 305
14 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 84 7 0 0 91
15 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 47 2 59 0 108
16 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 1 0 1
17 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 2621 127 2748
18 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 18 0 0 0 18
19 Bagalkot IAY 2011-2012 0 1 1 1 3
20 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 2 0 2
21 Bagalkot Basava Housing Scheme 2016-2017 156 43 379 74 652
22 Bagalkot PMAY(G) 2017-2018 53 52 110 14 229
23 Bagalkot Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 1491 144 1635
24 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 5 0 0 0 5
25 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 3 0 0 0 3
26 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 966 295 0 0 1261
27 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 3 0 3
28 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 -1 0 2 0 1
29 Bagalkot Urban Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
30 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2017-2018 8 1 102 0 111
31 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 1 0 0 0 1
32 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 48 1 57 0 106
33 Bagalkot Flood Affected-Urban 2019-2020 8 0 145 0 153
34 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 1 0 1
35 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 38 3 0 0 41
36 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 5 0 5
37 Bagalkot Basava Housing Scheme 2013-2014 13 5 20 2 40
38 Bagalkot PMAY(G) 2016-2017 47 19 34 19 119
39 Bagalkot IAY 2011-2012 5 3 19 1 28
40 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 0 0 0 1
41 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 95 41 0 0 136
42 Bagalkot Basava Housing Scheme 2015-2016 97 35 204 25 361
43 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 24 10 54 10 98
44 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 265 80 0 0 345
45 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 50 14 106 18 188
46 Bagalkot PMAY(G)-Additional 2016-2017 28 8 47 15 98
47 Bagalkot PMAY(G) 2019-2020 1 0 73 1 75
48 Bagalkot Basava Housing Scheme 2010-2011 9 3 48 2 62
49 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 3 0 3
50 Bagalkot IAY 2015-2016 25 28 23 9 85
51 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 11 0 0 0 11
52 Bagalkot IAY 2013-2014 11 6 3 1 21
53 Bagalkot Flood Affected-Rural 2019-2020 365 45 2516 246 3172
54 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2018-2019 0 0 6 0 6
55 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 0 0 1 2
56 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 12 0 119 14 145
57 Bagalkot Rural Ambedkar 2010-2011 -1 0 0 0 -1
58 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 4 1 20 0 25
59 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2010-2011 -1 0 0 0 -1
60 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 0 3 0 4
61 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 0 24 0 25
62 Bagalkot IAY 2012-2013 3 1 3 0 7
63 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 2 0 0 0 2
64 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 6 0 0 0 6
65 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2015-2016 8 0 0 0 8
66 Bagalkot Flood Affected-Rural 2020-2021 8 0 91 2 101
67 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2015-2016 2 0 0 0 2
68 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2013-2014 1 0 0 0 1
69 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 18 4 22
70 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2018-2019 3 0 0 0 3
71 Bagalkot IAY 2014-2015 12 11 6 2 31
72 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 13 3 0 0 16
73 Ballari Rural Ambedkar 2009-2010 -51 -43 0 0 -94
74 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 4 0 4
75 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 7 0 0 0 7
76 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 45 0 45
77 Ballari Rural Special Housing Schemes 2013-2014 1 0 0 0 1
78 Ballari PMAY(G) 2019-2020 1 2 96 0 99
79 Ballari Rural Ashraya 2008-2009 -366 -261 -525 0 -1152
80 Ballari IAY 2015-2016 88 100 17 8 213
81 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 1 1 0 3
82 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2019-2020 0 1 0 0 1
83 Ballari Rural Special Housing Schemes 2006-2007 -6 -5 -9 0 -20
84 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 17 0 0 0 17
85 Ballari Flood Affected-Rural 2020-2021 1 0 1 0 2
86 Ballari Basava Housing Scheme 2018-2019 0 0 7 0 7
87 Ballari IAY 2011-2012 5 3 6 4 18
88 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 16 0 16
89 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
90 Ballari Rural Special Housing Schemes 2008-2009 0 0 -2 0 -2
91 Ballari PMAY(G)-Additional 2016-2017 59 79 17 14 169
92 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojan-Rural (I&C SCP-TSP) 2017-2018 0 1 0 0 1
93 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 10 1 0 0 11
94 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 4 0 4
95 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 0 0 0 1
96 Ballari PMAY(G) 2016-2017 197 140 25 41 403
97 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2019-2020 1 0 0 0 1
98 Ballari Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 17 6 28 4 55
99 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 2 0 2
100 Ballari Special Development Plan 2010-2011 0 0 2 0 2
101 Ballari Rural Ambedkar 2008-2009 -68 -37 0 0 -105
102 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 229 165 0 0 394
103 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 15 11 1 0 27
104 Ballari Rural Special Housing Schemes 2006-2007 0 0 2 0 2
105 Ballari Basava Housing Scheme 2015-2016 163 65 248 28 504
106 Ballari Rural Ashraya 2005-2006 -423 -297 -667 0 -1387
107 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2018-2019 0 0 7 0 7
108 Ballari Basava Housing Scheme 2013-2014 14 4 28 0 46
109 Ballari PMAY(G) 2017-2018 174 183 170 36 563
110 Ballari Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 85 30 249 28 392
111 Ballari Rural Ambedkar 2007-2008 -133 -49 0 0 -182
112 Ballari Rural Special Housing Schemes 2013-2014 0 0 6 0 6
113 Ballari Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 2300 86 2386
114 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 1 0 1
115 Ballari Basava Housing Scheme 2010-2011 33 35 68 4 140
116 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 534 384 0 0 918
117 Ballari Basava Housing Scheme 2016-2017 498 332 638 109 1577
118 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2018-2019 4 0 0 0 4
119 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 70 44 0 0 114
120 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 426 0 426
121 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 1 0 1
122 Ballari Urban Ashraya 2005-2006 -16 -101 -98 0 -215
123 Ballari PMAY(U) GOI Fund 2019-2020 0 0 33 0 35
124 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 2 0 2
125 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 141 119 0 0 260
126 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 -1 0 0 0 -1
127 Ballari Rural Special Housing Schemes 2006-2007 -31 -13 0 0 -44
128 Ballari IAY 2013-2014 24 44 0 6 74
129 Ballari Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 2219 174 2393
130 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 7 0 0 0 7
131 Ballari Flood Affected-Rural 2019-2020 6 11 26 15 58
132 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 8 0 8
133 Ballari Rural Ambedkar 2011-2012 -1 0 0 0 -1
134 Ballari Rural Ambedkar 2005-2006 -48 0 0 0 -48
135 Ballari Rural Ashraya 2006-2007 -659 -472 -1026 0 -2157
136 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2018-2019 0 1 0 0 1
137 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 41 21 3 0 65
138 Ballari IAY 2014-2015 55 80 14 8 157
139 Ballari IAY 2012-2013 13 12 9 4 38
140 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 23 0 0 0 23
141 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 1351 938 0 0 2289
142 Ballari PMAY(U) GOI Fund 2018-2019 0 0 9 0 9
143 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 1 0 1
144 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 316 286 0 0 602
145 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 279 0 279
146 Ballari PMAY(U) GOI Fund 2017-2018 0 0 50 0 50
147 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 105 71 18 0 194
148 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 0 0 1 0 1
149 Ballari Urban Special Housing Schemes 2010-2011 -2 0 0 0 -2
150 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
151 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 14 2 -5 0 11
152 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2013-2014 4 0 3 0 7
153 Ballari PMAY(U) GOI Fund 2020-2021 0 0 3 0 6
154 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 1 0 1
155 Belagavi PMAY(U) GOI Fund 2020-2021 1 1 42 0 49
156 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 161 4 0 0 165
157 Belagavi Urban Special Housing Schemes 2015-2016 3 0 0 0 3
158 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 68 21 0 0 89
159 Belagavi PMAY(U) GOI Fund 2019-2020 7 2 195 0 232
160 Belagavi Urban Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
161 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 19 7 28 0 54
162 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2018-2019 0 0 3 0 3
163 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2018-2019 3 0 0 0 3
164 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 0 0 1
165 Belagavi PMAY(U) GOI Fund 2021-2022 0 0 0 0 9
166 Belagavi Flood Affected-Urban 2020-2021 0 0 4 0 4
167 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 3 0 3
168 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 0 0 3 0 3
169 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 1 0 0 0 1
170 Belagavi Urban Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
171 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 100 10 87 0 197
172 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 308 0 308
173 Belagavi Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 4739 392 5131
174 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 1866 1253 0 0 3119
175 Belagavi IAY 2012-2013 8 2 14 4 28
176 Belagavi IAY 2014-2015 21 19 17 10 67
177 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 15 0 0 0 15
178 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 4 19 0 24
179 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 12 0 0 0 12
180 Belagavi Basava Housing Scheme 2010-2011 11 2 89 8 111
181 Belagavi Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 86 42 308 43 479
182 Belagavi Flood Affected-Rural 2019-2020 863 493 5904 985 8245
183 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 8 0 923 31 962
184 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 37 0 38
185 Belagavi PMAY(G) 2017-2018 150 193 977 110 1430
186 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 764 0 764
187 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 0 0 9 0 9
188 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 4 0 5
189 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 4 0 4
190 Belagavi Flood Affected-Urban 2019-2020 89 36 1594 0 1719
191 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 207 134 0 0 341
192 Belagavi PMAY(U) GOI Fund 2017-2018 0 0 224 0 224
193 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 2 0 35 0 37
194 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 4 0 4
195 Belagavi Basava Housing Scheme 2016-2017 521 299 1818 332 2970
196 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 2 0 3
197 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 685 389 0 0 1074
198 Belagavi Flood Affected-Rural 2020-2021 13 7 98 10 128
199 Belagavi IAY 2013-2014 15 8 1 6 30
200 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
201 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 1 0 1
202 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2018-2019 3 0 0 0 3
203 Belagavi PMAY(G) 2016-2017 163 121 157 140 581
204 Belagavi Rural Ambedkar 2011-2012 1 -3 0 0 -2
205 Belagavi Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 8 5 16 1 30
206 Belagavi Special Development Plan 2010-2011 0 0 2 0 2
207 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 226 113 0 0 339
208 Belagavi Rural Ambedkar 2010-2011 -13 -4 0 0 -17
209 Belagavi Basava Housing Scheme 2015-2016 123 51 163 44 381
210 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2018-2019 0 0 41 0 41
211 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2019-2020 1 0 0 0 1
212 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 4 0 77 3 84
213 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 31 2 33
214 Belagavi Basava Housing Scheme 2013-2014 27 4 17 1 49
215 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 20 2 171 9 202
216 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 2 0 0 0 2
217 Belagavi Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 5596 265 5861
218 Belagavi IAY 2015-2016 32 28 15 12 87
219 Belagavi IAY 2011-2012 5 1 4 2 12
220 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 17 0 17
221 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 4 0 0 0 4
222 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 6 0 6
223 Belagavi PMAY(G)-Additional 2016-2017 54 122 258 89 523
224 Belagavi PMAY(G) 2019-2020 3 5 1103 8 1119
225 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 0 34