ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

ಯೋಜನೆವಾರು ಎಂಪಿಕ್ ವರದಿ
Schemewise MPIC Report

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು/Completed Houses
Sl Noಜಿಲ್ಲೆ/Districtಯೋಜನೆ/Schemeಶ್ರೇಣಿ/Seriesಪ.ಜಾ ಪೂರ್ಣ/CSCಪ.ಪಂ ಪೂರ್ಣ/CSTಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರ್ಣ/CGENಅ.ಸಂ ಪೂರ್ಣ/CMinoಒಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ/Ctotal
1 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 131 10 0 0 141
2 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 177 0 177
3 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 93 0 93
4 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 33 6 0 0 39
5 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 17 2 13 0 32
6 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 -1 0 -1 0 -2
7 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 11 0 11
8 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 15 0 19 0 34
9 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2017-2018 1 2 5 0 8
10 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 7 1 0 0 8
11 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 2 0 0 0 2
12 Bagalkot IAY 2014-2015 2 4 1 1 8
13 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 0 0 0 2
14 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 1 0 1
15 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 4 0 40 5 49
16 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 813 42 855
17 Bagalkot PMAY(G)-Additional 2016-2017 11 3 16 2 32
18 Bagalkot Basava Housing Scheme 2015-2016 36 10 57 8 111
19 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
20 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 304 80 0 0 384
21 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2010-2011 -1 0 0 0 -1
22 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 3 2 18 2 25
23 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 15 3 34 6 58
24 Bagalkot Basava Housing Scheme 2016-2017 50 13 132 19 214
25 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 0 0 1
26 Bagalkot Basava Housing Scheme 2013-2014 3 3 3 1 10
27 Bagalkot IAY 2011-2012 0 0 0 1 1
28 Bagalkot PMAY(G) 2016-2017 16 6 17 7 46
29 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2015-2016 5 0 0 0 5
30 Bagalkot Basava Housing Scheme 2010-2011 3 2 23 1 29
31 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 0 0 0 2
32 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 5 0 6
33 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 33 13 0 0 46
34 Bagalkot IAY 2015-2016 12 10 8 5 35
35 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 3 0 3
36 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 2 0 2
37 Bagalkot IAY 2012-2013 2 1 2 0 5
38 Bagalkot IAY 2011-2012 0 0 7 0 7
39 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
40 Bagalkot Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 461 53 514
41 Bagalkot IAY 2013-2014 2 2 1 0 5
42 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 77 11 0 0 88
43 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 5 2 7
44 Bagalkot PMAY(G) 2017-2018 22 14 35 8 79
45 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 0 0 0 1
46 Ballari Basava Housing Scheme 2015-2016 47 13 79 8 147
47 Ballari Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 3 0 7 1 11
48 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 1 0 1
49 Ballari IAY 2011-2012 2 2 2 0 6
50 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 0 0 0 1
51 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
52 Ballari IAY 2014-2015 20 31 4 4 59
53 Ballari Basava Housing Scheme 2013-2014 8 0 2 0 10
54 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 67 49 0 0 116
55 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 1 0 1
56 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 2 1 0 0 3
57 Ballari Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 292 14 306
58 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 8 2 0 0 10
59 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 213 106 0 0 319
60 Ballari PMAY(G)-Additional 2016-2017 25 37 5 8 75
61 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 5 6 0 0 11
62 Ballari IAY 2013-2014 8 15 0 1 24
63 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 131 102 0 0 233
64 Ballari IAY 2015-2016 32 40 7 3 82
65 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 5 0 5
66 Ballari Basava Housing Scheme 2016-2017 99 85 180 36 400
67 Ballari Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 458 46 504
68 Ballari PMAY(G) 2017-2018 60 69 70 24 223
69 Ballari Flood Affected-2019-Rural 2019-2020 1 0 1 0 2
70 Ballari Special Development Plan 2010-2011 0 0 1 0 1
71 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 1 0 1
72 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 3 0 0 0 3
73 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 92 104 0 0 196
74 Ballari Urban Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
75 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
76 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 65 58 19 0 142
77 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 133 0 133
78 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 124 143 0 0 267
79 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 86 46 160 0 292
80 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 5 3 44 0 52
81 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 167 0 167
82 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 1 0 1
83 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 53 51 0 0 104
84 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2013-2014 2 0 0 0 2
85 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 1 0 1
86 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 10 6 45 0 61
87 Ballari PMAY(G) 2016-2017 77 47 11 19 154
88 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 0 0 0 2
89 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 11 1 1 0 13
90 Ballari Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 13 6 53 6 78
91 Ballari Basava Housing Scheme 2010-2011 14 12 13 1 40
92 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 0 0 0 1
93 Ballari IAY 2012-2013 5 5 1 0 11
94 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 4 0 4
95 Ballari Rural Special Housing Schemes 2013-2014 1 0 0 0 1
96 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 2 0 2
97 Belagavi Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 1777 96 1873
98 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 27 0 27
99 Belagavi PMAY(G) 2019-2020 1 0 0 0 1
100 Belagavi IAY 2011-2012 1 1 2 2 6
101 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 0 0 0 2
102 Belagavi Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 2 0 2 0 4
103 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 7 0 7
104 Belagavi Flood Affected-2019-Rural 2019-2020 0 0 1 0 1
105 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 0 8 0 9
106 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 51 27 0 0 78
107 Belagavi IAY 2012-2013 0 1 4 3 8
108 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 145 0 145
109 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 253 0 253
110 Belagavi Urban Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
111 Belagavi Urban Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
112 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 41 5 44 0 90
113 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 0 0 1
114 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 0 0 1 0 1
115 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 1 0 2
116 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 14 0 14
117 Belagavi Urban Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
118 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 0 0 9 0 9
119 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 92 61 0 0 153
120 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 81 0 0 0 81
121 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 1 0 1 0 2
122 Belagavi PMAY(U) GOI Fund 2017-2018 0 0 52 0 52
123 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 35 10 0 0 45
124 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 9 3 15 0 27
125 Belagavi Basava Housing Scheme 2016-2017 133 78 575 87 873
126 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 187 5 193
127 Belagavi PMAY(G)-Additional 2016-2017 20 49 99 24 192
128 Belagavi Basava Housing Scheme 2013-2014 6 3 1 0 10
129 Belagavi PMAY(G) 2016-2017 67 48 53 44 212
130 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 6 0 0 0 6
131 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 5 0 0 0 5
132 Belagavi Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 29 11 89 12 141
133 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 7 0 7
134 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
135 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 5 0 5
136 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 164 118 0 0 282
137 Belagavi Basava Housing Scheme 2010-2011 2 0 24 3 30
138 Belagavi IAY 2013-2014 5 3 0 1 9
139 Belagavi IAY 2015-2016 12 9 3 3 27
140 Belagavi PMAY(G) 2017-2018 54 90 393 37 574
141 Belagavi Basava Housing Scheme 2015-2016 33 11 36 13 93
142 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 4 0 4
143 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 517 285 0 0 802
144 Belagavi IAY 2014-2015 5 4 5 3 17
145 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 9 0 9
146 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 5 0 49 2 56
147 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 3 0 3
148 Belagavi Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 1602 128 1730
149 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
150 Bengaluru Rural PMAY(G) 2017-2018 1 3 5 0 9
151 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 225 24 249
152 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 0 0 1
153 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 25 0 25
154 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 1 9 0 10
155 Bengaluru Rural IAY 2012-2013 2 0 1 0 3
156 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 6 0 6
157 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2014-2015 11 1 12 0 24
158 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 16 1 0 0 17
159 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 5 0 5
160 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 0 2 0 3
161 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2013-2014 3 4 2 0 9
162 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 20 0 20
163 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2010-2011 3 0 7 0 10
164 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2018-2019 0 0 3 1 4
165 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 2 0 0 1 3
166 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2015-2016 14 2 17 4 37
167 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 0 0 0 2
168 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 5 0 5
169 Bengaluru Rural IAY 2015-2016 11 4 1 1 17
170 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 -1 0 0 0 -1
171 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 25 6 0 0 31
172 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 1 0 1 0 2
173 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 24 0 24
174 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 6 1 0 0 7
175 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 1 0 1 0 2
176 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 86 0 86
177 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 14 5 0 0 19
178 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 1 0 1
179 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 6 0 0 0 6
180 Bengaluru Rural IAY 2011-2012 2 0 1 0 3
181 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 195 40 0 0 235
182 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 3 1 6 0 10
183 Bengaluru Rural IAY 2014-2015 8 2 1 0 11
184 Bengaluru Rural PMAY(G) 2016-2017 12 1 1 0 14
185 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2016-2017 12 5 16 5 38
186 Bengaluru Rural PMAY(G)-Additional 2016-2017 6 2 3 0 11
187 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 296 18 314
188 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2015-2016 2 0 0 0 2
189 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 39 8 0 0 47
190 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 1 0 1
191 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 6 1 12 2 21
192 Bengaluru Rural IAY 2013-2014 3 2 1 0 6
193 Bengaluru Urban IAY 2015-2016 6 0 2 0 8
194 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2013-2014 3 0 2 0 5
195 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2016-2017 20 2 32 15 69
196 Bengaluru Urban Rural Special Housing Schemes 2015-2016 3 0 0 0 3
197 Bengaluru Urban IAY 2013-2014 2 0 0 0 2
198 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 271 18 289
199 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 38 1 0 0 39
200 Bengaluru Urban Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 0 0 1
201 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 8 4 0 0 12
202 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 8 0 0 0 8
203 Bengaluru Urban Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 0 0 2 0 2
204 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 3 0 0 0 3
205 Bengaluru Urban Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 22 0 22
206 Bengaluru Urban PMAY(U) GOI Fund 2017-2018 6 0 14 0 20
207 Bengaluru Urban IAY 2011-2012 2 0 2 0 4
208 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 16 0 16
209 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 2 0 1 1 4
210 Bengaluru Urban PMAY(G) 2016-2017 3 0 0 0 3
211 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 109 26 0 0 135
212 Bengaluru Urban IAY 2014-2015 4 2 0 1 7
213 Bengaluru Urban Rural Ambedkar 2011-2012 6 0 0 0 6
214 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 5 0 2 1 8
215 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2010-2011 2 0 6 0 8
216 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2015-2016 7 1 12 2 22
217 Bengaluru Urban IAY 2012-2013 1 0 0 0 1
218 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 27 3 0 0 30
219 Bengaluru Urban Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 0 0 0 1
220 Bidar IAY 2015-2016 15 22 2 11 50
221 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 3 0 0 0 3
222 Bidar Basava Housing Scheme 2013-2014 4 0 10 0 14
223 Bidar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 53 28 0 0 81
224 Bidar PMAY(G) 2017-2018 40 14 3 17 74
225 Bidar Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 3 0 3
226 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 6 2 9
227 Bidar Rural Special Housing Schemes 2015-2016 2 0 0 0 2
228 Bidar PMAY(G) 2016-2017 17 11 6 10 44
229 Bidar Basava Housing Scheme 2016-2017 147 72 183 37 439
230 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 2 0 0 2
231 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 19 0 0 0 19
232 Bidar Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 26 8 49 10 93
233 Bidar Basava Housing Scheme 2015-2016 39 13 59 12 123
234 Bidar Basava Housing Scheme 2010-2011 10 1 8 1 20
235 Bidar Rural Special Housing Schemes 2010-2011 1 0 0 0 1
236 Bidar Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 1 0 1 0 2
237 Bidar Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 40 0 40
238 Bidar Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 0 0 9 0 9
239 Bidar Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 64 0 64
240 Bidar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 17 8 0 0 25
241 Bidar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 117 25 0 0 142
242 Bidar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 8 4 0 0 12
243 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 1 0 1
244 Bidar IAY 2012-2013 3 0 1 0 4
245 Bidar Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 429 44 473
246 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 9 2 10 2 23
247 Bidar IAY 2011-2012 0 1 0 0 1
248 Bidar Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 374 41 415
249 Bidar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 977 428 0 0 1405
250 Bidar PMAY(G)-Additional 2016-2017 19 14 15 20 68
251 Bidar Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 0 1 7 0 8
252 Bidar IAY 2014-2015 11 13 2 7 33
253 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 3 2 6
254 Bidar IAY 2013-2014 4 2 0 2 8
255 Bidar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 125 60 0 0 185
256 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 4 0 4
257 Chamarajanagar IAY 2014-2015 7 6 1 0 14
258 Chamarajanagar IAY 2011-2012 2 0 0 0 2
259 Chamarajanagar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 33 15 0 0 48
260 Chamarajanagar Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 12 0 3 0 15
261 Chamarajanagar Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 15 0 15
262 Chamarajanagar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 16 23 0 0 39
263 Chamarajanagar Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 0 0 1 0 1
264 Chamarajanagar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 3 7 0 0 10
265 Chamarajanagar Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 2 0 0 0 2
266 Chamarajanagar Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 81 0 81
267 Chamarajanagar Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 1 1 0 2
268 Chamarajanagar Rural Special Housing Schemes 2015-2016 2 2 2 0 6
269 Chamarajanagar Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 5 0 2 0 7
270 Chamarajanagar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 1 0 0 1
271 Chamarajanagar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 194 92 0 0 286
272 Chamarajanagar Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 380 6 386
273 Chamarajanagar PMAY(G)-Additional 2016-2017 84 36 18 21 159
274 Chamarajanagar Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 10 10 27 4 51
275 Chamarajanagar Basava Housing Scheme 2010-2011 3 2 10 0 15
276 Chamarajanagar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 1 0 1
277 Chamarajanagar Rural Ambedkar 2010-2011 -1 0 0 0 -1
278 Chamarajanagar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 89 31 0 0 120
279 Chamarajanagar IAY 2013-2014 7 2 0 1 10
280 Chamarajanagar Basava Housing Scheme 2015-2016 22 5 33 5 65
281 Chamarajanagar Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 475 8 483
282 Chamarajanagar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 2 0 0 0 2
283 Chamarajanagar PMAY(G) 2017-2018 243 176 124 5 548
284 Chamarajanagar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 0 0 0 2
285 Chamarajanagar PMAY(G) 2016-2017 70 31 22 12 135
286 Chamarajanagar IAY 2012-2013 0 0 2 0 2
287 Chamarajanagar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 2 0 2
288 Chamarajanagar Rural Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 1 1 2
289 Chamarajanagar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 1 0 1
290 Chamarajanagar Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
291 Chamarajanagar Basava Housing Scheme 2013-2014 4 0 1 1 6
292 Chamarajanagar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 0 0 0 1
293 Chamarajanagar IAY 2015-2016 13 7 4 2 26
294 Chamarajanagar Basava Housing Scheme 2016-2017 148 47 164 19 378
295 Chamarajanagar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 31 15 0 0