ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

ಯೋಜನೆವಾರು ಎಂಪಿಕ್ ವರದಿ
Schemewise MPIC Report

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು/Completed Houses
Sl Noಜಿಲ್ಲೆ/Districtಯೋಜನೆ/Schemeಶ್ರೇಣಿ/Seriesಪ.ಜಾ ಪೂರ್ಣ/CSCಪ.ಪಂ ಪೂರ್ಣ/CSTಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರ್ಣ/CGENಅ.ಸಂ ಪೂರ್ಣ/CMinoಒಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ/Ctotal
1 Bagalkot Flood Affected-2019-Urban 2019-2020 1 0 4 0 5
2 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 156 14 0 0 170
3 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 127 0 127
4 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 0 0 1 0 1
5 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 39 7 0 0 46
6 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 237 0 237
7 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 24 2 26 0 52
8 Bagalkot PMAY(U) GOI Fund 2017-2018 1 2 5 0 8
9 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 17 0 17
10 Bagalkot Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 19 0 27 0 46
11 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 11 2 0 0 13
12 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 4 0 0 0 4
13 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 2 0 8 0 10
14 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
15 Bagalkot Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 607 58 665
16 Bagalkot IAY 2013-2014 3 2 2 0 7
17 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 92 27 0 0 119
18 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 7 2 9
19 Bagalkot PMAY(G) 2017-2018 29 23 44 8 104
20 Bagalkot IAY 2012-2013 3 1 2 0 6
21 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 1 0 1
22 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 3 0 0 0 3
23 Bagalkot Basava Housing Scheme 2013-2014 4 3 7 1 15
24 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 0 0 0 1
25 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 19 4 47 7 77
26 Bagalkot Basava Housing Scheme 2010-2011 4 2 26 1 33
27 Bagalkot IAY 2011-2012 0 0 0 1 1
28 Bagalkot PMAY(G) 2016-2017 19 7 18 7 51
29 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2015-2016 5 0 0 0 5
30 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 40 19 0 0 59
31 Bagalkot IAY 2015-2016 14 13 10 5 42
32 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 5 0 5
33 Bagalkot IAY 2011-2012 0 0 9 1 10
34 Bagalkot Basava Housing Scheme 2016-2017 67 20 158 28 273
35 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 2 0 2
36 Bagalkot Flood Affected-2019-Rural 2019-2020 112 2 541 28 683
37 Bagalkot IAY 2014-2015 3 5 2 1 11
38 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 0 0 0 2
39 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 2 0 2
40 Bagalkot Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 5 0 50 5 60
41 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 1075 54 1129
42 Bagalkot PMAY(G) 2019-2020 0 0 2 0 2
43 Bagalkot PMAY(G)-Additional 2016-2017 14 3 19 3 39
44 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2014-2015 2 0 0 0 2
45 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2010-2011 -1 0 0 0 -1
46 Bagalkot Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 6 4 26 3 39
47 Bagalkot Basava Housing Scheme 2015-2016 42 13 70 10 135
48 Bagalkot Rural Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
49 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 381 99 0 0 480
50 Ballari IAY 2011-2012 1 4 84 0 89
51 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 850 565 0 0 1415
52 Ballari Rural Ambedkar 2010-2011 43 5 0 0 48
53 Ballari IAY 2013-2014 407 384 32 29 852
54 Ballari Basava Housing Scheme 2010-2011 1774 1170 2892 161 5997
55 Ballari Rural Ambedkar 2011-2012 42 19 0 0 61
56 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 6 0 0 0 6
57 Ballari IAY 2014-2015 391 409 98 40 938
58 Ballari IAY 2011-2012 389 325 317 152 1183
59 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 0 0 0 1
60 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
61 Ballari Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 169 89 273 52 583
62 Ballari Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 52 20 133 15 220
63 Ballari Rural Special Housing Schemes 2013-2014 0 0 98 0 98
64 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 13 2 1 0 16
65 Ballari Basava Housing Scheme 2018-2019 0 0 4 0 4
66 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 3 0 3
67 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 2 0 4 0 6
68 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 1 0 0 0 1
69 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 8 0 8
70 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 41 0 41
71 Ballari Special Development Plan 2010-2011 0 0 1 0 1
72 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 5 0 5
73 Ballari PMAY(G)-Additional 2016-2017 30 41 14 9 94
74 Ballari Rural Special Housing Schemes 2014-2015 10 1 0 0 11
75 Ballari Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 1013 74 1087
76 Ballari PMAY(G) 2017-2018 100 101 108 34 343
77 Ballari Flood Affected-2019-Rural 2019-2020 3 0 4 0 7
78 Ballari IAY 2015-2016 409 412 97 34 952
79 Ballari Basava Housing Scheme 2016-2017 362 227 495 95 1179
80 Ballari Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 691 28 719
81 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 31 7 0 0 38
82 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 22 3 0 0 25
83 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 525 406 0 0 931
84 Ballari Basava Housing Scheme 2015-2016 461 185 689 127 1462
85 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 0 1 0 3
86 Ballari Basava Housing Scheme 2013-2014 257 78 305 7 647
87 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 540 353 0 0 893
88 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 3 1 0 0 4
89 Ballari Rural Special Housing Schemes 2015-2016 4 0 0 0 4
90 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 6 0 6
91 Ballari Rural Special Housing Schemes 2013-2014 6 4 1 0 11
92 Ballari IAY 2012-2013 216 210 180 74 680
93 Ballari Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 0 0 1
94 Ballari PMAY(G) 2016-2017 266 139 39 32 476
95 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 195 0 195
96 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 87 46 160 0 293
97 Ballari PMAY(U) GOI Fund 2017-2018 0 0 30 0 30
98 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 97 107 0 0 204
99 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 73 63 22 0 158
100 Ballari Urban Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
101 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
102 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 204 0 204
103 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 1 0 1
104 Ballari Urban Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 1 0 1
105 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 10 6 45 0 61
106 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 60 58 0 0 118
107 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 5 3 44 0 52
108 Ballari Urban Special Housing Schemes 2010-2011 -2 0 0 0 -2
109 Ballari Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2013-2014 2 0 1 0 3
110 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 155 169 0 0 324
111 Belagavi Urban Special Housing Schemes 2015-2016 2 0 0 0 2
112 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 19 0 19
113 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 0 0 1
114 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 193 0 193
115 Belagavi Urban Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
116 Belagavi PMAY(U) GOI Fund 2017-2018 0 0 52 0 52
117 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 1 0 1 0 2
118 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 11 5 20 0 36
119 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 0 0 1 0 1
120 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 40 14 0 0 54
121 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 55 8 57 0 120
122 Belagavi Flood Affected-2019-Urban 2019-2020 1 0 2 0 3
123 Belagavi Urban Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
124 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 0 0 9 0 9
125 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 107 66 0 0 173
126 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 89 2 0 0 91
127 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 1 0 1
128 Belagavi Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 360 0 360
129 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 1 9 0 11
130 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 9 0 9
131 Belagavi PMAY(G) 2017-2018 63 107 485 46 701
132 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 69 37 0 0 106
133 Belagavi IAY 2012-2013 1 1 5 3 10
134 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2016-2017 1 0 1 0 2
135 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 2 0 2
136 Belagavi Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 2281 123 2404
137 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 31 1 33
138 Belagavi PMAY(G) 2019-2020 1 0 3 0 4
139 Belagavi IAY 2011-2012 1 1 4 2 8
140 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 0 0 0 2
141 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 311 9 321
142 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 7 0 0 0 7
143 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 5 0 5
144 Belagavi Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 2 0 3 0 5
145 Belagavi IAY 2015-2016 13 11 5 4 33
146 Belagavi Basava Housing Scheme 2010-2011 4 0 30 4 39
147 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 217 141 0 0 358
148 Belagavi Basava Housing Scheme 2013-2014 8 3 2 0 13
149 Belagavi Basava Housing Scheme 2016-2017 187 101 763 115 1166
150 Belagavi PMAY(G)-Additional 2016-2017 21 57 126 34 238
151 Belagavi PMAY(G) 2016-2017 80 59 71 57 267
152 Belagavi IAY 2013-2014 5 3 0 1 9
153 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 0 12 3 16
154 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 6 0 0 0 6
155 Belagavi Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 6 1 64 3 74
156 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 4 0 4
157 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 3 0 3
158 Belagavi Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 2067 163 2230
159 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 1 0 1
160 Belagavi Basava Housing Scheme 2015-2016 44 18 59 19 140
161 Belagavi Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 652 376 0 0 1028
162 Belagavi IAY 2014-2015 6 4 7 4 21
163 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2015-2016 1 0 0 0 1
164 Belagavi Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 17 0 17
165 Belagavi Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 36 16 122 18 192
166 Belagavi Special Development Plan 2010-2011 0 0 1 0 1
167 Belagavi Flood Affected-2019-Rural 2019-2020 9 38 158 20 225
168 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 1 1 0 2
169 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2015-2016 0 0 33 0 33
170 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 1 9 0 10
171 Bengaluru Rural IAY 2012-2013 2 0 1 0 3
172 Bengaluru Rural PMAY(G) 2017-2018 2 3 5 0 10
173 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 270 27 297
174 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 0 0 1
175 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2013-2014 3 4 2 0 9
176 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 24 0 24
177 Bengaluru Rural IAY 2011-2012 2 0 1 0 3
178 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2018-2019 0 0 5 1 6
179 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 3 0 1 2 6
180 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2015-2016 17 3 18 4 42
181 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2014-2015 11 1 15 0 27
182 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 0 0 0 2
183 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 8 0 8
184 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2010-2011 3 0 8 0 11
185 Bengaluru Rural IAY 2014-2015 9 2 1 0 12
186 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2015-2016 0 1 0 0 1
187 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 231 48 0 0 279
188 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 3 1 7 0 11
189 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 10 1 13 2 26
190 Bengaluru Rural IAY 2013-2014 3 2 1 0 6
191 Bengaluru Rural PMAY(G) 2016-2017 13 1 1 0 15
192 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 18 1 0 0 19
193 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 5 0 5
194 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 1 0 2 0 3
195 Bengaluru Rural IAY 2015-2016 12 6 1 1 20
196 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 346 20 366
197 Bengaluru Rural Rural Special Housing Schemes 2015-2016 2 0 0 0 2
198 Bengaluru Rural Basava Housing Scheme 2016-2017 17 6 20 7 50
199 Bengaluru Rural PMAY(G)-Additional 2016-2017 7 3 3 0 13
200 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 -2 0 0 0 -2
201 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 47 11 0 0 58
202 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 7 0 7
203 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 30 9 0 0 39
204 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 1 0 1 0 2
205 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 6 1 0 0 7
206 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 29 0 29
207 Bengaluru Rural Devraj Urs Housing Scheme-Urban 2017-2018 0 0 1 0 1
208 Bengaluru Rural Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 17 7 0 0 24
209 Bengaluru Rural PMAY(U) GOI Fund 2017-2018 2 1 88 0 91
210 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 6 1 0 0 7
211 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 99 0 99
212 Bengaluru Rural Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 1 0 1 0 2
213 Bengaluru Urban Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 0 0 2 0 2
214 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 8 0 0 0 8
215 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 3 0 0 0 3
216 Bengaluru Urban Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 26 0 26
217 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 125 26 0 0 151
218 Bengaluru Urban PMAY(U) GOI Fund 2017-2018 11 0 22 0 33
219 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 8 4 0 0 12
220 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 310 18 328
221 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 46 1 0 0 47
222 Bengaluru Urban Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 0 0 1
223 Bengaluru Urban IAY 2013-2014 2 0 0 0 2
224 Bengaluru Urban IAY 2015-2016 6 0 2 1 9
225 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2013-2014 3 0 2 0 5
226 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 2 0 1 1 4
227 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2018-2019 0 0 1 0 1
228 Bengaluru Urban IAY 2012-2013 1 0 0 0 1
229 Bengaluru Urban Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 2 0 0 0 2
230 Bengaluru Urban Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 31 3 0 0 34
231 Bengaluru Urban Rural Ambedkar 2011-2012 6 0 0 0 6
232 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 5 0 3 1 9
233 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2010-2011 3 0 7 0 10
234 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2015-2016 9 1 12 3 25
235 Bengaluru Urban IAY 2014-2015 4 2 0 1 7
236 Bengaluru Urban Rural Special Housing Schemes 2015-2016 3 0 0 0 3
237 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme 2016-2017 25 2 37 18 82
238 Bengaluru Urban PMAY(G) 2016-2017 4 0 0 0 4
239 Bengaluru Urban Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 21 0 21
240 Bengaluru Urban IAY 2011-2012 2 0 2 0 4
241 Bidar IAY 2015-2016 15 23 3 12 53
242 Bidar PMAY(G) 2017-2018 45 18 3 22 88
243 Bidar Rural Special Housing Schemes 2014-2015 0 0 3 0 3
244 Bidar IAY 2013-2014 4 3 0 4 11
245 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 0 0 4 0 4
246 Bidar Basava Housing Scheme_Additional 2016-2017 32 9 59 11 111
247 Bidar Basava Housing Scheme 2015-2016 47 17 80 15 159
248 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 4 0 0 0 4
249 Bidar Basava Housing Scheme 2013-2014 5 0 10 0 15
250 Bidar Rural Special Housing Schemes 2015-2016 2 0 0 0 2
251 Bidar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2015-2016 63 33 0 0 96
252 Bidar Basava Housing Scheme 2010-2011 12 1 10 1 24
253 Bidar Rural Special Housing Schemes 2010-2011 1 0 0 0 1
254 Bidar PMAY(G)-Additional 2016-2017 24 17 20 25 86
255 Bidar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2017-2018 1114 502 0 0 1616
256 Bidar IAY 2014-2015 12 14 2 8 36
257 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 4 2 7
258 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 1 0 9 2 12
259 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 21 0 0 0 21
260 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 2 0 0 2
261 Bidar Basava Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 446 48 494
262 Bidar IAY 2011-2012 0 1 0 0 1
263 Bidar PMAY(G) 2016-2017 21 14 6 16 57
264 Bidar Basava Housing Scheme 2016-2017 170 92 218 42 522
265 Bidar Basava Housing Scheme_Additional 2013-2014 1 2 9 0 12
266 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2016-2017 0 0 2 0 2
267 Bidar IAY 2012-2013 3 0 1 0 4
268 Bidar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2016-2017 143 72 0 0 215
269 Bidar Basava Housing Scheme 2017-2018 0 0 544 57 601
270 Bidar Devraj Urs Housing Scheme-Rural 2017-2018 17 5 18 3 43
271 Bidar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 8 4 0 0 12
272 Bidar Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2010-2011 1 0 1 0 2
273 Bidar Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 0 0 10 0 10
274 Bidar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 131 28 0 0 159
275 Bidar Vajpayee Urban Housing Scheme_Additional 2017-2018 0 0 73 0 73
276 Bidar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 21 8 0 0 29
277 Bidar Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 54 0 54
278 Chamarajanagar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2017-2018 38 23 0 0 61
279 Chamarajanagar Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2017-2018 0 0 21 0 21
280 Chamarajanagar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2016-2017 16 26 0 0 42
281 Chamarajanagar Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2013-2014 0 0 1 0 1
282 Chamarajanagar Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2016-2017 15 0 4 0 19
283 Chamarajanagar Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Urban 2015-2016 3 7 0 0 10
284 Chamarajanagar Vajpayee Urban Housing Scheme_Regular 2015-2016 2 0 1 0 3
285