ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo
ಡೆತ್ ಕೇಸ್ ಮಾಹಿತಿ
Death Case Details
ಡೆತ್ ಕೇಸ್ ಮಾಹಿತಿ/Death Case Details
ಕ್ರ.ಸಂ/Sl.Noಜಿಲ್ಲೆ/Districtಯೋಜನೆ/Schemeನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ/Pending at RGRHCL
1
2
3
4
1 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
2 ಕೊಡಗು ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2
3 ಕೊಪ್ಪಳ ಪಿಎಮ್ಎವೈ(ಯು) 1
4 ಕೊಪ್ಪಳ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 5
5 ಗದಗ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
6 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಪಿಎಮ್ಎವೈ(ಯು) 3
7 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
8 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಪಿಎಮ್ಎವೈ(ಯು) 1
9 ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಪಿಎಮ್ಎವೈ(ಯು) 11
10 ತುಮಕೂರು ಪಿಎಮ್ಎವೈ(ಯು) 2
11 ದಾವಣಗೇರೆ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ -ನಗರ 2
12 ದಾವಣಗೇರೆ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 3
13 ದಾವಣಗೇರೆ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2
14 ಧಾರವಾಡ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
15 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪಿಎಮ್ಎವೈ(ಯು) 3
16 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಿಎಮ್ಎವೈ(ಯು) 1
17 ಬೆಳಗಾವಿ ಪಿಎಮ್ಎವೈ(ಯು) 1
18 ಬೆಳಗಾವಿ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
19 ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಿಎಮ್ಎವೈ(ಯು) 9
20 ಬಳ್ಳಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2
21 ಬಳ್ಳಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1
22 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಿಎಮ್ಎವೈ(ಯು) 1
23 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
24 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2
25 ಯಾದಗಿರಿ ಪಿಎಮ್ಎವೈ(ಯು) 2
26 ಯಾದಗಿರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2
27 ರಾಮನಗರ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
28 ರಾಯಚೂರು ಪಿಎಮ್ಎವೈ(ಯು) 1
29 ವಿಜಯಪುರ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 1
30 ವಿಜಯಪುರ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1
31 ಹಾವೇರಿ ಪಿಎಮ್ಎವೈ(ಯು) 1
32 ಹಾವೇರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 6
   ಒಟ್ಟು/Total 73