ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo
ಫಲಾನುಭವಿವಾರು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿವರಗಳು
Subsidy Fund releases Beneficiarywise
ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷ/Calendar Year : ವಾರ/Week No. : ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ/Reference No. :